Решения по П Р О Т О К О Л № 1

05.07.2012 15:14

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

1

08.11.2011 година

 

 

 

 

По точка Първа и единствена от дневния ред, на основание обявените резултати от произведения избор с тайно гласуване, с 15 гласа „ЗА” и чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Дулово п р и е:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 1

 

 

  1. Избира СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ, с ЕГН: 710613****, общински съветник от листата на ПП„Движението за права и свободи”, за Председател на Общински съвет гр.Дулово.

 

  1. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния

управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС