Решения по П Р О Т О К О Л № 2

05.07.2012 15:18

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

В произведените Местни избори-2011, г-н Неджати Халим е избран за общински съветник и положи клетва като такъв на сесия на Общинския съвет, проведена на 08.11.2011г. Постъпи заявление вх.№ 351/18.11.2011г. от г-н Халим в качеството му на управител на „СОЧ”ЕООД гр.Дулово за прекратяване Договор за възлагане на управление, поради възникване на обстоятелство, несъвместимо с изпълнение на правомощията му като управител на общинско дружество.

Съгласно чл.34, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация общински съветник не може да бъде управител на общинско предприятие. Общинският съвет, като орган, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в търговските дружества със 100% общинско участие, решаващ въпросите от компетентността на Общо събрание, избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

По т.2 от дневния ред, предвид изложеното, след поименно гласуване с 15 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”:14; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.11, ал.1, т.5, чл.29, ал.1, т.5 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговски дружества, във връзка с чл.34, ал. 5 от ЗМСМА, след поименно гласуване, Общински съвет-Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 2

 

 1. Прекратява Договор за управление на „СОЧ” ЕООД гр.Дулово с управителя НЕДЖАТИ ХАЛИМ МЕХМЕД, считано от 08.11.2011г.

 2. Освобождава от отговорност г-н Неджати Мехмед, поради предсрочно прекратяване на Договора за управление.

 3. Упълномощава кмета на Община Дулово, до провеждането на конкурс за заемане на длъжността управител на „СОЧ”ЕООД гр.Дулово, да назначи лицето ФЕХМИ БЕХЧЕТ ИСА, с адрес: с.Овен, общ.Дулово, ул. „Трета” № 13, за временно изпълняващ длъжността управител, спазвайки действащата нормативна уредба.

 4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред

Административен съд Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

С оглед обезпечаване работата на Общинския съвет и Общинската администрация, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Дулово е необходимо да се изградят постоянни комисии от новоизбраните общински съветници Мандат 2011/2015г. Съставът и ръководствата на постоянните и временни комисии, и на комисиите, създаването на които е предвидено в специален закон или подзаконов нормативен акт, се определят пропорционално на броя на членовете на групите общински съветници.

Във връзка с настоящото предложение беше проведена консултативна среща с представители на групи общински съветници.

По т.3 от дневния ред, след явно гласуване с 29 гласа „ЗА”, предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1, чл.41 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Дулово п р и е:

Р Е Ш Е Н И Е № 3

 

І. Създава постоянни комисии и избира ръководство и членове на всяка комисия, както следва:

 1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба” :

 • Председател: Невин Халил Хасан

 • Зам.председател: Юксел Али Хатиб

 • Членове: Билгин Басри Ахмед

Неджати Халим Мехмед

Гюнер Нихат Ахмед

 1. Постоянна комисия „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол”:

 • Председател: Бедри Халит Ахмет

 • Зам.председател: Гюнер Нихат Ахмед

 • Членове: Халил Ахмед Бекяр

Юксел Али Хатиб

Гюрджан Хасан Рахми

 1. Постоянна комисия „Образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм”:

 • Председател: Маргарита Георгиева Ранчева

 • Зам.председател: Хюсеин Ешреф Джелил

 • Членове: Ридван Али Ахмед

Левент Хабил Али

Рефие Наджи Мехмед

 

 1. Постоянна комисия „Здравеопазване и социална политика”:

 • Председател: Тимур Талят Еюуп

 • Зам.председател: Веселинка Маринова Василева

 • Членове: Кудрет Насуф Ремзи

Маргарита Георгиева Ранчева

Сали Назми Сали

 1. Постоянна комисия „Устройство на територията и инфраструктурата”:

 • Председател: Венелин Богданов Карабогданов

 • Зам.председател: Лютфи Мустафа Исмаил

 • Членове: Тодор Стаматов Тодоров

Неждет Басри Али

Хюсеин Ешреф Джелил

 1. Постоянна комисия „Транспорт и телекомуникации”:

 • Председател: Динчер Мухсинов Салиев

 • Зам.председател: Петър Георгиев Петров

 • Членове: Месру Ахмед Шефик

Гюнай Галиб Хюсмен

Лютфи Мустафа Исмаил

 

 1. Постоянна комисия „Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика”:

 • Председател: Сали Назми Сали

 • Зам.председател: Кудрет Насуф Ремзи

 • Членове: Ридван Али Ахмед

Тимур Талят Еюуп

Гюнер Халил Хаккъ

 1. Постоянна комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”:

 • Председател: Неджати Халим Мехмед

 • Зам.председател: Веселинка Маринова Василева

 • Членове: Билгин Басри Ахмед

Ремзи Халид Мехмед

Хюсеин Мюрвет Какач

 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Съгласно чл.21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация за организацията и дейността си Общински съвет-Дулово работи с Правилник. Новоконструирания Общински съвет, измененията в законодателната власт изискват Правилника да се актуализира. Във връзка с настоящото предложение беше проведена консултативна среща с представители на групи общински съветници.

По т. 4 от дневния ред, след явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.41, чл.51 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 4

 

 1. Избира временна комисия за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

 • Председател: Невин Халил Хасан

 • Зам.-председател: Бедри Халит Ахмед

 • Членове: Гюнер Нихат Ахмед

Неджати Халим Мехмед

Веселинка Маринова Василева

Юксел Али Хатиб

Маргарита Георгиева Ранчева

 

 1. Комисията да изготви и представи отчет за резултатите и предложенията от дейността си на следващото заседание на Общинския съвет.

 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Във връзка с чл.25, ал.2, т.3 Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е необходимо да изберем нов състав на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, която да работи за установяване наличие на конфликти на интереси и да предприема действия по предотвратяване на такива конфликти. Закона определя правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности. Лица, заемащи публични длъжности по смисъла на този закон, касаещи работата на комисията към Общинския съвет са кметове и общински съветници.

По т.5 от дневния ред, след явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: няма, „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.1, чл.41 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Общински съвет – Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 5

 

 1. Избира ръководство и членове на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:

 

 • Председател: Гюнер Нихат Ахмед

 • Зам.председател: Бедри Халит Ахмет

 • Членове: Петър Георгиев Петров

Динчер Мухсинов Салиев

Халил Ахмед Бекяр

Гюнай Галиб Хюсмен

Неждет Басри Али

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) представлява и защитава интересите на своите членове-общините пред държавните органи; разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление; подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта му за общините; осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други страни; членува в международни сдружения; осъществява и други функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен бюлетин, консултативни разработки и други информационни издания, чрез реализация на спечелени проекти и поетапно внедрява нови практики в общините.

Предвид изложеното, по т. 6 от дневния ред, след поименно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Дулово прие

 

Р Е Ш Е Н И Е № 6

 

 

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет

 

СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ – Председател на Общински съвет-Дулово.

 

 1. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

 

ТОДОР СТАМАТОВ ТОДОРОВ – общински съветник.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Съгласно чл.22, ал.1 и 2 от ЗРР, в сила от 31.08.2008г., обн. В ДВ бр.50 от 30.05.2008г.) в областите се създават областни съвети за развитие.

Председател на съвета е областният управител, а негови членове са кметовете на общините от областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областите и на работещите и служителите на национално равнище.

Във връзка с писмо изх..№ 1-361-1 от 18.11.2011г., на областния управител на област Силистра-Николай Димов и с оглед настъпилите промени в ръководствата на общините и общинските съвети на територията на област Силистра след Местни избори 2011г., в изпълнение разпоредбите на Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане, е необходимо да се актуализира състава на Областния съвет за развитие.

Предвид изложеното, по т.7 от дневния ред, след поименно гласуване, с 15 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: 14; „ВЪЗД.СЕ”: няма, и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие, и чл.62, ал.3 във връзка с чл.63 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 7

 

 

 1. Определя за представител на Общински съвет – Дулово в Областния съвет за развитие

 

ТИМУР ТАЛЯТ ЕЮУП – общински съветник.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Съгласно § 16 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметства, които към датата на обнародване на Указа на президента за насрочване на изборите за общински съветници и кметове, отговорят на изискванията на чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на РБългария.Условие за създаване на кметство е наличие на население общо над 350 души в съответното населено място. По данни на ГРАО населението на с.Скала е 310 души, а на с.Прохлада е 274.

Възниква необходимостта от вземане на решение за закриване на кметствата, неотговарящи на изискванията на чл.16, ал.1 ЗАТУ. Съгласно чл.30 от същия закон, промяна свързана със закриване на кметство се извършва при условията и по реда на тяхното създаване. Предвид факта, че е налице промяна в закона, по силата на който за да съществува кметство следва да има наличие на население над 350 души, считаме , че за закриване на кметство не е необходимо наличие на искане, подписано от 25 на сто от избирателите, както и провеждане на допитване до населението чрез референдум или подписка, доколкото изхода от тези действия не може да повлияе върху законовите разпоредби.

В тази връзка, по т.8 от дневния ред, след явно гласуване с 29 гласа „”ЗА”; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.16, т.1 от ЗАТУ на Република България, Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 8

 

 1. Закрива кметствата на територията на Община Дулово, както следва:

 

 • Кметство Скала;

 • Кметство Прохлада.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено в 7-дневен срок от приемането му на Кмета на общината и Областния управител на област Силистра за обнародване в „Държавен вестник”

 

 1. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник”.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Съгласно чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

Основните трудови възнаграждения на кметовете са определени в съответствие с т.т. 5, 8, 9 и 10 от Приложение № 5 към чл.2, т.4 на Постановление № 67 / 14.04.2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, в зависимост от броя на населението кметствата, като са разделени в четири групи:

 

І група – кмет на кметство с население над 2500 души;

ІІ група – кмет на кметство с население от 1501 до 2500 души;

ІІІ група – кмет на кметство с население от 501 до 1500 души;

ІV група – кмет на кметство с население до 500 души.

 

Във връзка с гореизложеното, по т.9 от дневния ред, след явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет.Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 9

 

 1. Определя трудовите възнаграждения на кмета на община Дулово и кметовете на кметства, считано от 08.11.2011г., както следва:

 

 

по ред

НАСЕЛЕНО МЯСТО

Брой жители

към

08.11.2011г.

ОМРЗ

Считано

08.11.11

1

ДУЛОВО

8538

1462

2

ЧЕРНИК

3112

600

3

ПОРОЙНО

1535

530

4

ЧЕРНОЛИК

1819

530

5

ПРАВДА

2226

530

6

ЯРЕБИЦА

1694

530

7

ОКОРШ

1865

530

8

ВОКИЛ

1726

530

9

ЧЕРКОВНА

776

480

10

ГРЪНЧАРОВО

590

480

11

ЗЛАТОКЛАС

847

480

12

КОЛОБЪР

961

480

13

МЕЖДЕН

897

480

14

ТАСЛАКОВО

644

480

15

РАЗДЕЛ

907

480

16

СЕКУЛОВО

1013

500

17

РУЙНО

1112

500

18

ДОЛЕЦ

642

480

19

БОИЛ

1259

500

20

ПАИСИЕВО

1317

500

21

ОВЕН

1322

500

22

ВОДНО

1147

500

23

ОРЕШЕНЕ

471

440

24

КОЗЯК

427

440

 

 

 1. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба.

 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

На свое заседание, проведено на 08.11.2011 година, с Решение № 1 по протокол №1, Общински съвет – Дулово определи Председател на Общинския съвет.

Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното му време.

Във връзка с изложеното, след явно гласуване с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 10

 

 

 1. Определя работно време с продължителност 8/осем/ часа дневно.

 2. Определя месечно възнаграждение на председателя на Общинския съвет в размер 90 на сто от основното месечно трудово възнаграждение на кмета на общината – 1 315,80 /Хиляда триста и петнадесет/ лв. и 80ст.

 3. Получава допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, както и платен годишен отпуск в размер равен на отпуската на кмета на общината.

 4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и
  Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 
П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

 

Във връзка с изпълнение на Концепцията за деинституционализация и изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Дулово 2011-2015г. с докладна записка вх.№ 381/29.11.2011г. кметът на общината прави предложение за разкриване на нова социална услуга по проблемите на рискови групи лица и деца за удовлетворяване потребностите им от професионално обучение, повишаване адаптивността и интеграцията им в общността.

В община Дулово броят на лицата с увреждане е 3 519, а броят на децата с увреждане е 127. Предлаганите социални услуги не обхващат всички групи деца и лица с увреждания. Капацитетът на съществуващите услуги е недостатъчен. Това налага разкриването на нови социални услуги. Разкриването на „Център за социална рехабилитация и интеграция” в общината ще има регионално значение и ще предоставя комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и лица с увреждания с цел подкрепа чрез: осигуряване на адекватна помощ за преодоляване на психологическата бариера от увреждането; създаване на условия за преодоляване на социалната изолация; стимулиране възможностите за водене на самостоятелен начин на живот; изграждане на умения по ориентиране и мобилност; помощ в развитие на социална компетентност, обучение в различни жизнени умения и др.

Във връзка с изложеното, по т.11 от дневния ред, след поименно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.28, ал.1, т.4 от Наредба № 2 за реда на придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Дулово, във връзка с чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет – Дулово, прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 11

 

 1. Открива социална услуга делегирана държавна дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция”, считано от 01.01.2012 година.

 

 1. Определя капацитет на социалната услуга–20/двадесет/ души, със задължителна численост на персонала – 4/четири/ бр. специалисти.

 

2.

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване за извършване на социалната услуга делегирана държавна дейност „Център за социална рехабилитация и интеграция” за срок - до 10/десет/ години, върху недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, ул. „Байкал” № 2, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 217 кв.м., състоящ се от 6 бр. стаи, фоайе, тоалетна, 2 бр. коридори, маза и таванска стая, описан в АЧОС № 60/30.06.1998 год.

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите процедурни действия по разпореждане с имота.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
  областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Във връзка с възникналата необходимост от незабавно покриване разходите за консумираната електроенергия от „МБАЛ – Дулово” ЕООД се налага корекция на бюджета за 2011г. по приходната и разходна част.

По т.11 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закон за общинския бюджет, чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 12

 

 1. Дава съгласие да се увеличи бюджета на Община Дулово за 2011 г. с 10 000 /Десет хиляди/ лева, както следва:

 

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ПАРАГРАФА

ДЕЙНОСТТА

на

§§

 

С У М А

 

А. ПО ПРИХОДА

 

 

 

1.

Неданъчни приходи в т.ч.:

 

 

10000

1.1.

 

Технически услуги

27-10

5000

1.2.

 

Административни услуги

27-11

5000

 

Б. ПО РАЗХОДА

 

 

 

1.

Осъществяване на болнична помощ

Д/ст 413 Общински болници

43-02

10000

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
  областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

Съгласно чл.12, ал.3 от ЗДБРБ за 2011г., в рамките на капиталовите разходи се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функциите, групите и дейностите, както и между отделните обекти след 30.06.2011г. Предвид настъпилите изменения в процеса на изпълнение на бюджета в частта за капиталовите разходи се налага промяна.

По т.13 от дневния ред, след поименно явно гласуване, със 17 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: 8; „ВЪЗД.СЕ”: 4, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗДБРБ за 2011г., Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 13

 

 1. Дава съгласие за извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции, групи и дейности и между отделните обекти в рамките на определените за Община Дулово капиталови разходи за 2011г., както следва:

 

§§, Функция, дейност: БИЛО

§§, Функция, дейност: СТАВА

БИЛО

СТАВА

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

 

185200

185200

 

І. Функция”Жил.стр., БКС и опазв на околната среда”

 

І. Функция”Жил.стр., БКС и опазв на околната среда”

90000

90000

 

Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа”

 

Д/ст 606 „Изграждане, ремонт и подържане на уличната мрежа”

90000

90000

51-00

Рехабилитация на общински пътища в т.ч.:

С.Межден, ул.”Страцин”

С.Окорш, ул.”Пирин”

Гр.Дулово, ул.”Искър”/отсечка до гробищата/

С.Правда, ул.”Централна”

С.Чернолик, ул.”Марица”

С.Чернолик, ул.”Светлина”

Гр.Дулово, ул.”Хр.Ботев”

Гр.Дулово, ул.”Отец Паисий”

Гр.Дулово, ул.”Одрин”

Гр.Дулово, ул.”Ал.Стамболийски”

Гр.Дулово, ул.”Ангел Кънчев”

51-00

Рехабилитация на общински пътища в т.ч.:

С.Межден, ул.”Страцин”

С.Окорш, ул.”Пирин”

Гр.Дулово, ул.”Искър”/отсечка до гробищата/

С.Правда, ул.”Централна”

С.Чернолик, ул.”Марица”

С.Чернолик, ул.”Светлина”

Гр.Дулово, ул.”Хр.Ботев”

Гр.Дулово, ул.”Отец Паисий”

Гр.Дулово, ул.”Одрин”

Гр.Дулово, ул.”Ал.Стамболийски”

Гр.Дулово, ул.”Ангел Кънчев”

 

 

5000

10000

5000

 

10000

5000

5000

15000

15000

10000

5000

5000

 

 

5300

10120

5330

 

10390

7300

9400

0

15820

10480

7500

8360

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.Функция Икономически дейности и услуги

 

ІІ.Функция Икономически дейности и услуги

95200

95200

 

Д/ст 832”Служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища”

 

Д/ст 832”Служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на пътища”

95200

95200

51-00

Основен ремонт на общински пътища в т.ч.:

С.Раздел от разклона до главния път на селото

С.Долец от разклона на главния път до селото

 

51-00

Основен ремонт на общински пътища в т.ч.:

С.Раздел от разклона до главния път на селото

С.Долец от разклона на главния път до селото

Гр.Дулово, ул.”Христо Ботев”

 

 

45200

 

50000

 

0

 

 

45680

 

34520

 

15000

 

 

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
  областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

 

 

Административната сграда на Общинска администрация-Дулово се помещава в масивна триетажна сграда с идентификатор 24030.501.1928, със застроена площ 1484,46 кв.м., разположена върху терен с идентификатор 24030.501.1928, с площ 4477 кв.м., описана в АПОС № 450/21.03.2001г.

Поради належащата нужда от функциониране на Заведение за обществено хранене, разположено в южната част на сутерена, което в момента е необитаемо и не се ползва по предназначение. За доброто му поддържане и използване по предназначение е целесъобразно отдаването му под наем.

По т.14, от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 14

 

 1. Разрешава отдаването под наем, чрез провеждане на публичен търг, на част от имот публична общинска собственост-административна сграда на общинска администрация Дулово, с идентификатор 24030.501.1928.1., представляваща Заведение за обществено хранене, с площ 111 км.м., от които 75 кв.м. основна площ и 36 кв.м. спомагателна /складова/ площ, за срок от една година, при първоначална тръжна цена в размер на 425,28 /Четиристотин двадесет и пет/лв. и 28 ст., определена съгласно Тарифа за определяне на месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти-помещения и прилежащи терени.

 2. Упълномощава Кмета на Община Дулово да сключи договор за наем.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
  областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

2

30.11.2011 година

 

С Решение № 636 по Протокол № 52/17.10.2011г. Общински съвет-Дулово е взел решение за учредяване на съвместно Акционерно дружество между Община Дулово и „Екотехника”ЕООД.

Поради недостатъчна информация, по т.15 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 17 гласа „ЗА”; „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: 12, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.9,т.24 от ЗМСМА, чл.76, ал.1, т.2 от Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 15

 

 

 1. Отлага за разглеждане предложението по Докладна записка, относно: Отмяна на решение № 636 по Протокол № 52 от 17.10.2011 година на едно от следващите заседания на Общински съвет – Дулово.

 2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Дулово и
  областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС