Решения по П Р О Т О К О Л № 3

05.07.2012 15:25
П Р О Т О К О Л

3

08.12.2011 година

 

 

 

Съгласно чл.24, т.2 от Закона за общинските бюджети по решение на общинския съвет възникналия временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процес на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от банки и други финансови институции.

Във връзка с финансиране предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета се налага община Дулово да поеме краткосрочен дълг.

 

По т.1 от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма, на основание чл.24, т.2 и чл.40 от Закона за общинските бюджети, чл.5, ал.1, т.1 от Закона за общинския дълг, чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.22, т.1 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл.12, ал.1 от Наредба № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг, Общински съвет-Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 16

 

 1. Дава съгласие Община Дулово да поеме краткосрочен дълг в размер на 200 000 /двеста хиляди/лв., при следните параметри :

 • Максимален размер на дълга – 200 000 /двеста хиляди/ лева;

 • Валута на дълга – лева;

 • Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

 • Начин на обезпечаване на дълга – договорна ипотека на имот № 000117 с площ от 2087,428 дка горски фонд, с преобладаваща широколистна гора, собственост на община Дулово /АОС № 5450 от 17.12.2007г./;

 • Условия за погасяване на дълга – срок за погасяване до 25.12.2011г. с възможност за предоговаряне за срок не по-дълъг от шест месеца;

 • Източници за обслужване на общинския дълг – собствени приходи и обща изравнителна субсидия, съгласно т.т.1 и 2 от чл.6 на Закона за общинския дълг;

 • Максимален лихвен процент – до 8 /осем/ процента годишна лихва;

 

 1. Във връзка с изпълнение на т. 1, на основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг, възлага на кмета на община Дулово да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране.

2.

 1. Да се увеличи бюджета на община Дулово за 2011г., както следва:

 

 

3.1. ПО ПРИХОДА :

§ 83-11 Получени краткосрочни заеми от банки в страната – 200 000 /двеста хиляди/лв.

 

3.2. ПО РАЗХОДА:

§ 01-00 ; 02-00; 05-00 – Заплати и осигурителни вноски за месец ноември на персонала от Общинската администрация и дейностите към нея – 134 000/сто тридесет и четири хиляди/лв.

§ 10-00 Издръжка на Общинска администрация – 29 300 /двадесет и девет хиляди и триста/лв.

§ 43-02 За осъществяване на болнична помощ в „МБАЛ-Дулово” ЕООД – 36 700 /тридесет и шест хиляди и седемстотин/лв.

 

 1. Предвид заниженото изпълнение на бюджета в частта на собствените приходи и натрупаната задлъжнялост на общината отсрочва за срок не по-дълъг от шест месеца последната погасителна вноска от 47 500лв. по Договор за банков кредит № 149 / 05.04.2011г. между ТБ”Инвестбанк” АД и община Дулово.

 

 1. Поради необходимост от защита на особено важни обществени интереси, на основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване от АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС