Решения по П Р О Т О К О Л № 4

05.07.2012 15:26

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Приемайки мотивите на областния управител за връщане на Решение № 2 по Протокол № 2/30.11.2011 г., в частта т. 3, поради направен отказ от страна на лицето Фехми Бехчет Иса за заемане на длъжността «Вр. изп. управител на СОЧ ЕООД», на основание чл. 21, ал.1, т.9 и чл. 45, ал.9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 11, ал. 1, т.5, и чл. 29, ал. 1, т. 5 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества, след поименно явно гласуване, с 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: 14,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 17

 

 1. Променя Решение № 2 по Протокол № 2/30.11.2011 г., в часта т.3 , както следва:

Упълномощава кмета на община Дулово, до провеждането на конкурс за заемане на длъжността «Управител на СОЧ ЕООД , гр. Дулово», да назначи лицето ТАНСЕР ИБРЯМ БЕЙТИ, с адрес: с. Чернолик , общ. Дулово, ул. «Тракия» № 1, в съответствие с нормативната уредба.

 

 1. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител

на област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Налага се прилагане разпоредбата на чл. 67, ал.2 от ЗМДТ регламентираща, че когато не може да се установи за всеки отделен имот вида и броят на използваните съдове, размерът на таксата за битови отпадъци се определя пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет, а именно данъчната оценка на имотите. Тази хипотеза е налице в жилищните комплекси, където в една сграда има имоти на различни собственици или ползватели и битовите отпадъци се изхвърлят в общи съдове. Също така трябва да се отчете и факта, че използвания софтуер, относно администрирането на данъците и таксите на задължените лица по ЗМДТ за недвижимо имущество, не позволява и не дава възможност да се определи налогът върху количеството на битовите отпадъци, затова размера на ставката би трябвало да се определя пропорционално върху данъчната оценка на съответния деклариран имот.

За разлика от жилищните имоти, които имат сравнително еднакви данъчни оценки и се използват целогодишно, то при нежилищните имоти на предприятията показателите данъчна оценка, предназначение, използваемост, вид дейност и други, са съвсем различни и поради тази причина при тях, за определяне размера на таксата да се използва критерия за количеството на битовите отпадъци.

 

Предвид изложените мотиви и на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл.9 и чл.67, от ЗМДТ, чл. 79 от АПК, чл 26 , ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: 2,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 18

 

І. Приема изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово, както следва:

 

 

 

 

 

 

 

/Приложение 1/

 

§.1.Чл.15/1/,т.3 се изменя в следния вид:

1. Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и 71е от Закона за управление на отпадъците.

 

2. Създава се алинея 3 със следния текст:

Размерът на Такса битови отпадъци се определя:

1. за имоти на граждани- пропорционално на данъчната оценка на имота;

2. за жилищни имоти на предприятия- пропорционално на данъчната оценка на имота;

3. за нежилищни имоти на предприятия /юридически лица и еднолични търговци/ -според количеството на битовите отпадъци, а когато не може да се установи количеството- пропорционално на данъчната оценка, определена по чл.21 от ЗМДТ.

 

 

4.При определяне размера на таксата в зависимост от количеството битови отпадъци се включват разходи по сметосъбиране и сметоизвозване, както и за обезвреждане на депа или други съоръжения за битови отпадъци.

 

5.Освен таксата по т.4 предприятията заплащат и такса за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в размер пропорционален в промил на данъчната оценка на имота.

 

3. Създава се алинея 4 със следния текст:

1.Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци лицата по чл.15, ал.3,т.3 подават молба-декларация по образец в община Дулово до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти молба-декларация се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им.

2.В молба-декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от кмета на общината честота на извозването на битовите отпадъци.

3.Когато предприятието не е подало молба-декларацията в срок, декларирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърли битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл.21 от ЗМДТ. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

4.Въз основа на документите по ал.4, в срок до 30 декември кметът на общината издава заповеди определящи имотите за които се допуска заплащане на ТБО според количеството.

 

§ 2 Към чл.17, създава се алинея 8 със следния текст:

За празни /незастроени/ дворни места в гр.Дулово и в селата на общината, собственост на физически и юридически лица се заплаща само таксата по чл.15,ал.1,т.3 и 4.

 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1. За 2012г. лицата по чл.15, ал.4,т.1 подават молба-декларация по образец в община Дулово до 31януари 2012г. година. За придобитите през годината имоти молба-декларация се подава в 30-дневен срок от датата на придобиването им. За 2012г. кметът на общината издава Заповед по чл.15,ал.4,т.4 в срок до 31.01.2012г.

 

 

 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областният управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с изменение на чл.12, ал.1 от Закона за общинския дълг се налага промяна на чл.8, ал.1 от Наредба № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг, съгласно която годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.15, ал.3 от Закона за общинския дълг, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 19

 

 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и

условията за поемане на общински дълг, както следва :

§ 1. Създава се ал.3 към чл.11

/3/ за изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложенията по чл.9.

§ 2. В чл.8, ал.1 думите „25 на сто” се заменят с „15 на сто”.

 

2. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител

на област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

___________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.26, ал.1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от АПК, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: няма; „ВЪЗД.СЕ”: няма,

Общински съвет-Дулово п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 20

1. Приема изменение и допълнение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост, актуализира Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещения и терени/ в община Дулово, към т.ІV Други - да се добави както следва:

 

Дейност

Помещения в сгради

Терени за стоп.нужди

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

І зона

ІІ зона

ІІІ зона

10. Поставяне на автомати за топли напитки, безалкохолни напитки, пакетирани стоки и други подобни

актуализиран през 2011г.

20,00

18,00

17,00

20,00

18,00

17,00

актуализиран през 2011г. с ДДС

24,00

21,60

20,40

24,00

21,60

20,40

 

 

 

 

 

 

 

11. Поставяне на антени и съоръжения на мобилни оператори  

актуализиран през 2011г.

0

0

0

25,00

23,00

20,00

актуализиран през 2011г. с ДДС

0

0

0

30,00

27,60

24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Поставяне на външни стълбища към офиси и магазини  

актуализиран през 2011г.

2,00

1,80

1,70

2,00

1,80

1,70

актуализиран през 2011г. с ДДС

2,40

2,16

2,04

2,40

2,16

2,04

 

2. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител

на област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

 

 

С оглед изготвена план-сметка, необходимите разходи по видове дейности са както следва:

 

1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери,кофи и

други/ -000 000лв.

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други

инсталации и съоръжения за обезвреждането им -450 000лв.

 

3. Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане

рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително

отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците -300 000лв.

 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от

населените места,предназначени за обществено ползване -50 000лв.

 

Всичко разходи: 800 000лв.

 

 

 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.62, чл.63, ал.1, чл.66, ал.1, чл.67, чл.71 от ЗМДТ; чл.13, ал.1, чл.14, ал.1,чл.15, чл.17 от Наредба №11 на Общински съвет-Дулово и чл.21,ал.1,т.7 от ЗМСМА, след поименно явно гласуване, с 15 гласа ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 21

 

І. Одобрява план-сметката за такса битови отпадъци за 2012г. на стойностите, както следва:

 

1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери,кофи и

други/ -000 000лв.

 

2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други

инсталации и съоръжения за обезвреждането им -450 000лв.

3.проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване и мониторинг

на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително

отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците -300 000лв.

4.почистване на уличните платна,площадите,алеите,парковете и другите територии от

населените места,предназначени за обществено ползване -50 000лв.

Всичко разходи: 800 000лв.

 

ІІ. Възлага на кмета на община Дулово, в срок до 31.01.2012г., да издаде заповеди определящи имотите за които се допуска заплащане на ТБО според количеството.

 

ІІІ. За имотите на собственици извън т.ІІ се определя такса за битови отпадъци,пропорционално върху данъчната оценка на недвижимите имоти за 2012г. в размери ,както следва:

 

по ред

ВИД НА УСЛУГАТА

 

 

 

 

Жилищни имоти

 

Нежилищни имоти

 

 

ЗА ГРАДА

 

СЕЛАТА

 

 

ЗА ГРАДА

 

СЕЛАТА

1

Осигуряване на съдове за съхраняване на

битовите отпадъци-контейнери,кофи и др./чл.66,ал.1.Т.1/

 

-

-

-

-

2

Събиране на битовите отпадаци и транспортирането им

до депата или др. инсталации и съоражения за обезвреждането им / чл.66,ал.1.т.2/

3,5 на

хиляда

2 на хиляда-

6 на хиляда

3,5 на хиляда

3

Проучване,проектиране,изграждане,поддържане,експлоатация

закриване и мониторинг на депата забитови отпадъци или др.инсталации илисъоражения за обезвреждаване,рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управление на отпадъците /чл.66,ал.1.т.3/

2 на

хиляда

2 на

хиляда

3,5 на хиляда

2 на хиляда

4

Почистване на улучните платна ,площадите,алеите,парковете и другите територии от населените места ,предназначени за обществено ползване /чл.66,ал.1.т.4/

0,5 на

хиляда

-

0,5 на хиляда

-

 

 

 

ОБЩ ПРОМИЛ :

6 на

хиляда

4 на

хиляда

 

10 на

хиляда

5,5 на хиляда

 

ІV. Възлага на кмета на общината, в срок до 31.01.2012г. да издаде заповед с която да определи собствениците и имотите, от които през 2012г. няма да се събира ТБО, съответно няма да се извършват услугите посочени в т.ІІ и ІІІ на настоящето решение.

 

V. Решението да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител

на област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

 

Представен e проект за подробен устройствен план - план за застрояване – за промяна предназначението на поземлен имот № 013018 за изграждане на база за съхранение на плодове и зеленчуци в землището на село Поройно, местността „ Юрутлук ”, с възложител Светлозар Радостинов Николов. Същият е разгледан и приет с Решение № ІХ от Протокол № 16 на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведен на 25.11.2011 год.

На основание изложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 22

 

1. Одобрява представеният проект за подробен устройствен план - план за застрояване – за промяна предназначението на поземлен имот № 013018 за изграждане на база за съхранение на плодове и зеленчуци в землището на село Поройно, местността „ Юрутлук ”, с възложител Светлозар Радостинов Николов, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от решението.

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра и се обнародва в Държавен вестник в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обнародването му в „ Държавен вестник ” пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, след поименно явно гласуване, с 29 гласа ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 23

 

 1. Дава съгласието си Община Дулово, като собственик на гори и земи от горския

фонд на Република България, да стане член на „Асоциация общински гори” /АОГ/.

 1. Определя:

  1. за пълномощен представител на Община Дулово в Общото събрание на АОГ – д-р Юксел Осман Ахмед, кмет на община Дулово;

  2. Юксел Али Исмаил, заместник-кмет – за заместник-пълномощен представител на Община Дулово в Общото събрание на АОГ.

3. . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област - Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

 

Във връзка с наличието на проявен интерес от страна на граждани за наемане на част от общински имот, находящ се в с. Секулово, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, след поименно явно гласуване, с 29 гласа ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 24

 

1. Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години чрез публичен явен търг следният недвижим имот:

 • Част от имот частна общинска собственост находящ се в с.Секулово, кв.24, п.VІІ –

за „Обществени нужди”, Петно №1 – за търговски обект, с АЧОС №711/26.05.2004г., с площ 36кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – смесен магазин, при първоначален годишен наем в размер на 2134,08 лв. /две хиляди сто тридесет и четири лева и осем стотинки/ без ДДС и стъпка на наддаване в размер на 213,40 лв./двеста и тринадесет лева и четиридесет стотинки/.

2. Възлага на кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по отдаването под наем на имота.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с подадено заявление в Община Дулово от Зекие Исмаил Мехмед, живуща в с. Яребица, ул. Седма 17, с цел осигуряване на приходи за Общината, основание чл. 21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администраиця и чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, след поименно явно гласуване, с 29 гласа ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 25

І. Да се извърши продажба на общински имот - УПИ XVII, кв.9, находящ се на ул . „Седма”

17 в с. Яребица, с площ 740 кв.м., описан в АЧОС 1335/13.12.2011 г., на собственика на законно построената върху него сграда - Зекие Исмаил Мехмед, от с. Яребица, ул. „ Седма” № 17, ЕГН:490809****, на пазарна цена от 3466 лв. /три хиляди четиристотин шестдесет и шест лева/ и данъчна оценка в размер на 3022,90 лв. / три хиляди двадесет и два лева и деветдесет стотинки /.

 

II. Приема пазарната цена на имота, описан в т.I

 

III. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждането с имота.

 

IV. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с подадено в Община Дулово заявление от Ангел Господинов Ангелов, живущ в гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 32, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 26

I. Да се ликвидира съсобствеността, чрез продажба на общинската част от УПИ III – 41, кв. 9 по плана за регулация на с. Грънчарово, целият с площ 2450 кв.м., от които 20 кв.м. общинска собственост на пазарна цена от 62, 30 лева / шестдесет и два лева и тридесет стотинки / и данъчна оценка в размер на 45, 60 лв. / четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ на Ангел Господинов Ангелов, живущ в гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 32, ЕГН: 670928 ****

 

II. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т.I

 

III. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 

IV. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд, гр. Силистра

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с подадено в Община Дулово заявление от Гюрдал Гюрджан Бедри, живущ в с. Яребица, ул. „Първа” № 67, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 27

I. Да се ликвидира съсобствеността, чрез продажба на общинската част от УПИ VІ36, в кв. 3 по плана за регулация на с. Яребица, целият с площ 836 кв.м., от които 30 кв.м. общинска собственост на пазарна цена от 155,40 лева / сто петдесет и пет лева и четиридесет стотинки / и данъчна оценка в размер на 122, 60 лв. / сто двадесет и два лева и шестдесет стотинки/ на Гюрдал Гюрджан Бедри, живущ в с. Яребица, ул. „Първа” № 67, ЕГН: 860915****

 

II. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т.I

 

 

III. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 

IV. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд, гр. Силистра

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с подадено в Община Дулово заявление от Севдие Халил Кула и Ердоан Али Кула, живущи в с. Черник, ул. „Тимок” № 33, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 28

I. Да се ликвидира съсобствеността, чрез продажба на общинската част от УПИ ХІІ358, в кв. 20 по регулационния план на с.Черник , находящ се на ул. „Тимок” № 33, от 20 кв.м. , описан в АЧОС № 1329/24.11.2011 г., на пазарна цена от 103,60 лева / сто и три лева и шестдесет стотинки / и данъчна оценка в размер на 81, 70 лв. / осемдесет и един лева и седемдесет стотинки/.

 

II. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т.I

 

 

III. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 

IV. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Община Дулово е собственик на имот с идентификатор 24030.501.3127 по кадастрална карта на гр. Дулово, целият с площ 6415 кв.м., от които 455 кв.м. общинска собственост, находящ се в гр. Дулово – южна промишлена зона, ул. Плиска 8, съгласно АЧОС 1325/27.09.2011 г.

С цел осигуряване на допълнителни приходи за Общината, основание чл. 21, ал.1 т.8 от

от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 , във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 29

 1. Да се ликвидира съсобствеността чрез продажба на общинската част от

поземлен имот с идентификатор 24030.501.3127 по кадастрална карта на гр. Дулово, целият с площ 6415 кв.м., от които 455 кв.м. общинска собственост, на пазарна цена от 3 133, 80 лв. / три хиляди сто тридесет и три лева и осемдесет стотинки / и данъчна оценка в размер на 2 809,60 лв. / две хиляди осемстотин и девет лева и шестдесет стотинки / на съсобственика ЕТ „Джили – Сой – Джихангир Ибрям”.

 

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема

пазарната цена на имота, описан в т.I

 

 

 1. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни

действия по разпореждане с имота.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и

областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с постъпило в Община Дулово заявление от Фейзула Хасан Фейзула, живущ в с. Окорш ул. Янтра 66 за закупуване по реда на чл.35, ал. 3 от Закон за общинската собственост / ЗОС / на общинско дворно място, основание чл. 21, ал.1 т.8

от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 , във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността, след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 30

 1. Да се извърши продажба на поземлен имот с номер 097084, и площ 2,

313 дка, представляващ нива трета категория в землището на с. Окорш с ЕКАТТЕ 53494, описан в АЧОС №5614/ 17.11.2011 г. на пазарна цена от 1 876,00 лв. / хиляда осемстотин седемдесет и шест лева / и данъчна оценка в размер на 391, 00 лв. / триста деветдесет и един лева / на собственика на законно построената върху него сграда - Фейзула Хасан Фейзула с ЕГН: 680505****, живущ в с. Окорш ул. Янтра 66.

 

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема

 

пазарната цена на имота, описан в т.I

 

 1. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни

действия по разпореждане с имота.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и

областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд, гр. Силистра

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, поради финансова невъзможност Общината да ремонтира и поддържа сградите, за предотвратяване на евентуални злополуки, причинени от срутване, с цел постъпване на повече приходи в Община Дулово, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, , след поименно явно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 31

I. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следните имоти:

1.ПИ с идентификатор 24030.501.716 / идентичен с УПИ II – 716, кв. 35 / с площ

от 717 кв.м., ведно с построените в него едноетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 24030.501.716.1 със застроена площ 78 кв.м и допълнителна постройка / WC / с идентификатор 24030.501.716.2 със застроена площ от 5 кв.м. по кадастрална карта на гр. Дулово, ул. Хан Аспарух №1, при съседи имоти с номера 24030.501.717, 24030.501.718, 24030.501.715, 24030.501.3207, описан в Акт за частна общинска собственост №1310/ 19.07.2011 г., при първоначална тръжна цена в размер на 19 423, 10 без ДДС / деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и три лева и десет стотинки /, определена от независим лицензиран оценител и данъчна оценка за имота в размер на 8 441.80 лв. /осем хиляди четиристотин четиридесет и един лев и осемдесет стотинки / ;

2. ПИ с идентификатор 24030.501.713 / идентичен с УПИ 713 в кв.13 / с площ от

578 кв.м., ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда с идентификатор 24030.501.713.1 със застроена площ от 98 кв.м., находящ се в гр. Дулово ул.” Шуменско шосе ” №39, описан в Акт за частна общинска собственост №96 / 31.08. 1998 при първоначална тръжна цена в размер на 17 854, 40 лв. без ДДС / седемнадесет хиляди осемстотин петдесет и четири лева и четиридесет стотинки /, определена от независим лицензиран оценител и данъчна оценка за имота в размер на 12 412,90 лв. / дванадесет хиляди четиристотин и дванадесет лева и деветдесет стотинки /.

 

II На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема

пазарните цени на имотите, описани в т.I

 

 1. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с

имоти общинска собственост за 2011 год., като я допълва с по - горе описаните имоти.

 

IV. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните

процедурни действия по разпореждането с имотите.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община

Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с постъпила молба от Исмет Исмаил Таукчи, живущ в гр. Дулово, ул. „Г.С.Раковски” № 2 за закупуване на общинско място, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, след поименно явно гласуване с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 32

I. Да се извърши продажба на общински недвижим имот с идентификатор 24030.501.9061, целият с площ 1169 кв.м., от които общинска собственост 56 кв.м., находящ се в гр.Дулово - южна промишлена зона , ул. „Г.С. Раковкси” № 2 на пазарна цена от 545, 20 лв. / петстотин четиридесет и пет лева и двадесет стотинки / и данъчна оценка в размер на 467.20 лв. / четиристотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки / на собственика на законно построената върху него сграда - Исмет Исмаил Таукчи с ЕГН:561110 **** от гр. Дулово ул. Г. С. Раковски 2.

 

II. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т.I

 

. III. Възлага на кмета на община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждането с имота.

 

IV. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областният управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

______________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

Във връзка с постъпило заявление от „Вентус България”ЕООД, представлявано от Гергана Евгениева, в качеството си на пълномощник на „Соларе България Груп 1” ООД, ЕИК 200625465 за съгласуване преминаването през имоти-общинска собственост на „Кабелна линия от ВЕЛ Нова Камена в частта от с. Кладенци, община Тервел, област Добрич до с. Скала, община Дулово, област Силистра ”, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 4 от Закона за устройство на територията, след поименно явно гласуване с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 33

 

 1. Съгласува трасе за „Кабелна линия от ВЕЛ Нова Камена” през землището на с. Скала, община Дулово, област Силистра до границата със с. Кладенци, община Тервел, област Добрич за захранване на фотоволтаична централа в УПИ І-167,188 в землището на с. Каблешково. Трасето преминава през общински поземлени имоти: 000111, 000110, 000108, 000074, 000029, 000041, 000064, 000099 и 000054 по КВС на с. Скала.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред

Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му , Община Дулово е в утвърдения от Управителния съвет на Националния компесационен жилищен фонд списък на населените места, в които са създадени местни комисии от представители на общинските съвети, общините и организациите, представляващи гражданите с жилищни нужди. Предвид това, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, след поименно явно гласуване, с 29 гласа ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 34

 

 1. Предлага за утвърждаване от Управителния съвет на Националния компесационен жилищен фонд местна комисия в състав:

Председател – Фикрет Шукри Музафер, представител на гражданството;

Членове:

 • Веселинка Маринова Василева, общински съветник;

 • Николай Цанков Николов, представител на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове;

 • Росица Грамева Петрова, представител на Община Дулово;

 • Марийка Петрова Проданова, представител на Община Дулово.

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областният управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд, гр. Силистра.

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

 

 

Във връзка с постъпила докладна записка от директора на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след поименно явно гласуване с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 35

 

 1. Дава съгласие за кандидатстване на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово по Проект

Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния

управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред

Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

С цел подобряване организацията и работата на Общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след поименно

явно гласуване с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 36

 

 1. Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

 

В Глава първа, чл.4 създава нова алинея:

(3) Заседанията на общинския съвет се провеждат последния вторник от календарния месец. При необходимост се свикват заседания и в друго време.

 

В Глава трета, текстът на чл.16 се изменя така:

Чл.16. Председателят на общинския съвет получава 90% от месечното трудово възнаграждение на кмета на общината.Средствата се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвидени за общинския съвет.

 

В Глава четвърта, чл.22, ал1 създава нови точки:

 

 1. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

 2. при установяване на неизбираемост;

 3. при смърт.

 

 

 

 

Глава седма, чл.42, ал.1 се променя така:

 

 1. Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба”;

 2. Общинската собственост, приватизация и след приватизационен контрол”;

 3. Образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм”;

 4. Здравеопазване и социална политика”;

 5. Устройство на територията и инфраструктурата”;

 6. Транспорт и телекомуникации”;

 7. Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика”;

 8. Земеделие, гори, екология и околна среда”.

 

В Глава осма се създават нови членове, със следния текст:

Чл.53а. Заседанията на общинския съвет, се провеждат на датите, приети с чл.4, ал.3. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА.”

Чл.54а. Материалите за заседание на общинския съвет се внасят в деловодството на съвета, най-малко десет дни преди датата на сесията на общинския съвет.”

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния

управител на област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок по АПК пред

Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

4

28.12.2011 година

 

В Общинския съвет е депозирано Заявление Вх. № 405/19.12.2011 г. От Юсмюгюл Насуф Муса от с. Секулово, община Дулово за отпускане на персонална пенсия на дъщеря й Мерджан Олчай Галиб. С Разпореждане № Ра-5742/29.11.2011 г. НОИ, РУСО, гр. Силистра е отказана наследствена пенсия за инвалидност. За да се отпусне наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е необходимо наследодателя да има най-малко 5 години осигурителен стаж, съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от КСО.

Поради трудното социално положение на семейството, на основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, след

поименно явно гласуване с 29 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”: 0; „ВЪЗД.СЕ”: 0,

 

 

Общински съвет-Дулово п р и е

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 37

 

 1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на МЕРДЖАН ОЛЧАЙ ГАЛИБ с ЕГН: 025204**** от с. Секулово, община Дулово, област Силистра, ул. „Ал. Стамболийски” № 4.

 2. Възлага на кмета на община Дулово да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок.

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК в 14-дневен срок пред Административен съд, гр. Силистра.

 

 

 

Инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС