Решения по П Р О Т О К О Л № 7

05.07.2012 15:30

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

 

По т.1.1. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл.9 ал.2 от Закона за общинския дълг и чл.6, ал.2 от Наредба № 14 за реда и условията за поемане на общински дълг, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 57

 

 

 1. Приема Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2011 година на Община Дулово.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

 

По т.1.2. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30 ал.1 от Закона за общинския бюджет и чл.32 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дулово,

п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 58

 

 1. Приема Годишния отчет на Община Дулово за изпълнение на бюджет 2011 година, както следва:

 

  1. ПО ПРИХОДА:

   1. План – 13 848 472 лв.

   2. Отчет – 12 967 486 лв.

 

 

  1. ПО РАЗХОДА:

   1. План - 13 848 472 лв.

   2. Отчет – 12 967 486 лв.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

Във връзка с финансовите затруднения и натрупаните задължения на „МБАЛ – Дулово” ЕООД и необходимостта от осигуряване на средства за извършване на неотложни разходи се налага допълнително финансиране на общинското дружество. С цел осигуряване нормалното функциониране и управление на „МБАЛ – Дулово” ЕООД е необходимо да се извърши корекция на бюджета за 2012г., като се увеличи приходната и разходна част.

Предвид изложеното, по т.1.3. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.54, ал.3 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 59

 

 1. Увеличава бюджета на Община Дулово за 2012г. по приходната и разходната част, както следва:

 

 

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ПАРАГРАФА И ДЕЙНОСТТА

на

§§

 

С У М А

 

А.ПО ПРИХОДА:

 

 

 

1.

Неданъчни приходи

Др.неданъчни приходи

3619

100 000

 

Б. ПО РАЗХОДА:

 

 

 

1.

Осъществяване на болнична помощ

Д/ст 413 Общински болници

43 01

100 000

 

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

 

 

С писмо 08-00-47/02.02.2012г. Министерството на финансите увеличи средствата за капиталови разходи на община Дулово през 2012г. с 1 000 000лв.

Средствата са с целево предназначение и разпределени по някои от обектите, които са заложени в Поименния списък за капиталови разходи от собствени средства /Приложение № 3/, утвърден с приемането на бюджета за 2012г. Това налага промяна в Поименния списък по обектите, както на тези финансирани с целева субсидия от Министерството на финансите, така също и тези, които ще се финансират със собствени средства на общината. След направения анализ на обектите включени, и онези, които поради недостатъчно средства не бяха включени в програмата за капиталови разходи, ръководството на общината предлага да бъде извършена корекция.

Предвид изложеното, по т.1.4. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 ал.1 от Закона за общинските бюджети, § 39, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012г., чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, във връзка с писмо № 08-00-47/02.02.2012г. на МФ, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 60

 

 

І. Актуализира бюджета на община Дулово за 2012г., както следва:

 

1. Промяна на обектите, финансирани с целева субсидия от МФ:

 

 

Било

БИЛО

Било

Става

СТАВА

Става

§§

Функция, дейност

Сума

§§

Функция, дейност

Сума

І.

Държавни дейности

0

 

Държавни дейности

17880

 

Функция”Социално осигуряване и грижи”

0

 

Функция”Социално осигуряване и грижи”

17880

 

Д/ст 541 „Дом за възрастни хора с увреждания”

0

 

Д/ст 541 „Дом за възрастни хора с увреждания”

17880

51-00

Проект.Осн.ремонт на ДВХУ Правда

0

51-00

Проект.Осн.ремонт на ДВХУ Правда

17880

ІІ.

Местни дейности

 

 

Местни дейности

982120

 

Функция „Жил.стр.,БКС и опазване на околн.среда”

0

 

Функция „Жил.стр.,БКС и опазване на околн.среда

982120

 

Д/ст 606”Изгражд.рем. и под.на уличната мрежа”

 

 

Д/ст 606”Изгражд.рем. и под.на уличната мрежа”

937000

51-00

Реконстр.на улици в Дулово: „Байкал”, „Розова долина”, „Кирил и Методии”,”Силистренско шосе” и „Секулово-Прохлада”.

0

51-00

Реконстр.на улици в Дулово: „Байкал”, „Розова долина”, „Кирил и Методии”,”Силистренско шосе” и „Секулово-Прохлада”.

134676

51-00

Реконстр.на улици в община Дулово: ул.”Париж” с.Вокил; ул.”Седма”с.Руйно и ул.”Ив.Вазов”/отсечка до гробището/ гр.Дулово

0

51-00

Реконстр.на улици в община Дулово: ул.”Париж” с.Вокил; ул.”Седма”с.Руйно и ул.”Ив.Вазов”/отсечка до гробището/ гр.Дулово

20860

51-00

Рехабилитация на улици в община Дулово- Дулово ул.”Хр.Ботев”, ул.”Одрин”, ул.”Първа” с.Орешене

0

51-00

Рехабилитация на улици в община Дулово- Дулово ул.”Хр.Ботев”, ул.”Одрин”, ул.”Първа” с.Орешене

14490

51-00

Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Дулово: ул.”Шуменско шосе”/от ул.”Славейков” до ул.”Раковски”/; ул.”Васил Левски”/от ул.”Байкал”до 0разклона на В и К/; ул.Ал.Стамболийски” /от ул.”В.Левски” до Шуменско шосе”/

0

51-00

Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Дулово: ул.”Шуменско шосе”/от ул.”Славейков” до ул.”Раковски”/; ул.”Васил Левски”/от ул.”Байкал”до 0разклона на В и К/; ул.Ал.Стамболийски” /от ул.”В.Левски” до Шуменско шосе”/

738463

52-00

Проектиране обект”Интегрирано и устойчиво развитие на гр.Дулово чрез подобряване на градската среда”

0

52-00

Проектиране обект”Интегрирано и устойчиво развитие на гр.Дулово чрез подобряване на градската среда”

28511

 

Д/ст 623 „Чистота”

 

 

Д/ст 623 „Чистота”

 

52-00

Изготвяне на проект по рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци в поземлени имоти 24030.1.119 и 24030.27.36

0

52-00

Изготвяне на проект по рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци в поземлени имоти 24030.1.119 и 24030.27.36

45120

 

Всичко от целева субсидия:

0

 

 

1000000

 

 

 

2. Промяна на обектите, финансирани със собствени средства по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи”:

 

 

Било

БИЛО

Било

Става

СТАВА

Става

§§

Функция, дейност

Сума

§§

Функция, дейност

Сума

І.

Местни дейности

1022056

 

Местни дейности

789950

 

Функция”Общи държавни служби”

 

 

Функция”Общи държавни служби”

25660

 

Д/ст 122 „Общ.администрация”

 

 

Д/ст 122 „Общ.администрация”

25000

51-00

Основе ремонт на покрив кметство Межден

0

51-00

Основе ремонт на покрив кметство Межден

10000

51-00

Основен ремонт на покрив кметство Златоклас

0

51-00

Основен ремонт на покрив кметство Златоклас

15000

 

Д/ст 122 „Общински съвети”

0

 

Д/ст 122 „Общински съвети”

660

52-00

Закупуване на мултифункционално устройство-/копирен апарат/

0

52-00

Закупуване на мултифункционално устройство-/копирен апарат/

660

 

Функция „Жил.стр.,БКС и опазване на околн.среда”

1022056

 

Функция „Жил.стр.,БКС и опазване на околн.среда

490880

 

Д/ст 603 „В и К”

0

 

Д/ст 603 „ В и К”

19370

52-00

Работен проект за обект”Околна среда” Канализация на гр.Дулово – Север

0

 

Работен проект за обект”Околна среда” Канализация на гр.Дулово – Север

15070

52-00

Проектиране на обект”Доизграждане на канализационна система и частична реконстрекция на водопроводно мрежа в гр.Дулово

0

 

Проектиране на обект”Доизграждане на канализационна система и частична реконстрекция на водопроводно мрежа в гр.Дулово

4300

 

Д/ст 606”Изгражд.рем. и под.на уличната мрежа”

976936

 

Д/ст 606”Изгражд.рем. и под.на уличната мрежа”

471510

51-00

Реконстр.на улици в Дулово: „Байкал”, „Розова долина”, „Кирил и Методии”,”Силистренско шосе” и „Секулово-Прохлада”.

134676

51-00

Реконстр.на улици в Дулово: „Байкал”, „Розова долина”, „Кирил и Методии”,”Силистренско шосе” и „Секулово-Прохлада”.

0

51-00

Реконстр.на улици в община Дулово: ул.”Париж” с.Вокил; ул.”Седма”с.Руйно и ул.”Ив.Вазов”/отсечка до гробището/ гр.Дулово

20860

51-00

Реконстр.на улици в община Дулово: ул.”Париж” с.Вокил; ул.”Седма”с.Руйно и ул.”Ив.Вазов”/отсечка до гробището/ гр.Дулово

0

51-00

Рехабилитация на улици в община Дулово- Дулово ул.”Хр.Ботев”, ул.”Одрин”, ул.”Първа” с.Орешене

54887

51-00

Рехабилитация на улици в община Дулово- Дулово ул.”Хр.Ботев”, ул.”Одрин”, ул.”Първа” с.Орешене

40397

51-00

Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Дулово: ул.”Шуменско шосе”/от ул.”Славейков” до ул.”Раковски”/; ул.”Васил Левски”/от ул.”Байкал”до разклона на В и К/; ул.Ал.Стамболийски” /от ул.”В.Левски” до Шуменско шосе”/

738463

51-00

Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Дулово: ул.”Шуменско шосе”/от ул.”Славейков” до ул.”Раковски”/; ул.”Васил Левски”/от ул.”Байкал”до 0разклона на В и К/; ул.Ал.Стамболийски” /от ул.”В.Левски” до Шуменско шосе”/

0

52-00

Проектиране обект”Интегрирано и устойчиво развитие на гр.Дулово чрез подобряване на градската среда”

28050

52-00

Проектиране обект”Интегрирано и устойчиво развитие на гр.Дулово чрез подобряване на градската среда”

16830

52-00

Изработване на технически проект на обект „Интегрирано и устойчиво развитие на гр.Дулово чрез подобряване на градската среда” включващ : „Подобряване на уличните настилки в населените места в община Дулово”; „Благоустрояване на централен градски парк Дулово”; „Видеонаблюдение на улица „В.Левски” в гр.Дулово и „Изграждане на елементи на архитектурна среда за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение до обществени сгради в населените места от община Дулово”

0

52-00

Изработване на технически проект на обект „Интегрирано и устойчиво развитие на гр.Дулово чрез подобряване на градската среда” включващ : „Подобряване на уличните настилки в населените места в община Дулово”; „Благоустрояване на централен градски парк Дулово”; „Видеонаблюдение на улица „В.Левски” в гр.Дулово и „Изграждане на елементи на архитектурна среда за осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение до обществени сгради в населените места от община Дулово”

48000

51-00

Рехабилитация на ул.”Ив.Вазов” и ул.”Петър Берон” – с.Чернолик

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Ив.Вазов” и ул.”Петър Берон” – с.Чернолик

51943

51-00

Рехабилитация на ул.”Първа” с.Водно

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Първа” с.Водно

30000

51-00

Рехабилитация на ул.”Първа” – с.Таслаково

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Първа” – с.Таслаково

9340

51-00

Рехабилитация на ул.”Осма” с.Овен

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Осма” с.Овен

20000

52-00

Полагане на трошено-каменна настилка – продължение на ул.”Хан Аспарух” с.Правда.

0

52-00

Полагане на трошено-каменна настилка – продължение на ул.”Хан Аспарух” с.Правда.

35000

51-00

Рехабилитация на ул.”Първа” с.Прохлада

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Първа” с.Прохлада

20000

51-00

Рехабилитация на ул.”Десета” с.Грънчарово

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Десета” с.Грънчарово

35000

51-00

Рехабилитация на улиците”Синчец”, „Мадара ” и „Детелина” с.Черник

0

51-00

Рехабилитация на улиците”Синчец”, „Мадара ” и „Детелина” с.Черник

90000

51-00

Рехабилитация на ул.”Осми март” с.Секулово

0

51-00

Рехабилитация на ул.”Осми март” с.Секулово

30000

51-00

Рехабилитация на улиците „Здравец” и „Вит” с.Паисиево

0

51-00

Рехабилитация на улиците „Здравец” и „Вит” с.Паисиево

35000

52-00

Изграждане на улица - /трошено-каменна настилка/ до гробицето на с.Овен.

0

52-00

Изграждане на улица - /трошено-каменна настилка/ до гробицето на с.Овен.

10000

 

Д/ст 623 „Чистота”

 

 

Д/ст 623 „Чистота”

 

52-00

Изготвяне на проект по рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци в поземлени имоти 24030.1.119 и 24030.27.36

45120

52-00

Изготвяне на проект по рекултивация на съществуващи общински депа за битови отпадъци в поземлени имоти 24030.1.119 и 24030.27.36

0

 

Функция”Икономически дейности и услуги”

0

 

Функция”Икономически дейности и услуги”

273410

 

Д/ст 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”

0

 

Д/ст 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”

5800

52-00

Технически проект за обект ”Светофарно урегулирано улично кръстовище между улица „Шуменско шосе”, ул.”Н.Петков” и вход-изход на автогара гр.Дулово

0

52-00

Технически проект за обект ”Светофарно урегулирано улично кръстовище между улица „Шуменско шосе”, ул.”Н.Петков” и вход-изход на автогара гр.Дулово

5800

 

Д/ст 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

0

 

Д/ст 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

267610

51-00

Стр.надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от общ.пътна мрежа на територията на община Дулово –пътІV”І-7-Колобър-П.Таслаково-ІІІ-2077” и път „ІV”ІІІ-216-Чернолик-Правда-ІІІ-2307”

0

51-00

Стр.надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от общ.пътна мрежа на територията на община Дулово –пътІV”І-7-Колобър-П.Таслаково-ІІІ-2077” и път „ІV”ІІІ-216-Чернолик-Правда-ІІІ-2307”

37610

51-00

Рехабилитация на път Паисиево -Боил

0

51-00

Рехабилитация на път Паисиево -Боил

55000

51-00

Рехабилитация на път Дулово-Колобър

0

51-00

Рехабилитация на път Дулово-Колобър

10000

51-00

Рехабилитация на път Секулово-Скала

0

51-00

Рехабилитация на път Секулово-Скала

35000

51-00

Рехабилитация на път Секулово- Прохлада

0

51-00

Рехабилитация на път Секулово- Прохлада

30000

51-00

Рехабилитация на път – от главния път с.Върбино до центъра на селоно

0

51-00

Рехабилитация на път – от главния път с.Върбино до центъра на селоно

20000

52-00

Полагане трошено каменна настилка на част от път Паисиево-Китанчево 900м.

0

52-00

Полагане трошено каменна настилка на част от път Паисиево-Китанчево 900м.

80000

ІІ.

Дофинансиране на

държавни дейности с

общински приходи

17880

 

Дофинансиране на

държавни дейности с

общински приходи

249986

 

Функция „Образование”

0

 

Функция „Образование”

148956

 

Д/ст 322”Общообр.училища”

0

 

Д/ст 322”Общообр.училища”

122440

52-00

Изготвяне и технически проект за реконструкция, ремонт и оборудване на ОУ”Хр.Смирненски”гр.Дулово

0

52-00

Изготвяне и технически проект за реконструкция, ремонт и оборудване на ОУ”Хр.Смирненски”гр.Дулово

13440

51-00

Подобряване на енергийната ефективност в ОУ”Хр.Смирненски” гр.Дулово

0

51-00

Подобряване на енергийната ефективност в ОУ”Хр.Смирненски” гр.Дулово

109000

 

Д/ст 332 „Общежитие”

0

 

Д/ст „Общежитие”

26516

51-00

Осн. Ремонт „Общежитие”Дулово

0

51-00

Осн. Ремонт „Общежитие”Дулово

16516

52-00

Придобиване на ДМА-Общеж.Д-во

0

52-00

Придобиване на ДМА-Общеж.Д-во

10000

 

Функция”Социално осигуряване и грижи”

17880

 

Функция”Социално осигуряване и грижи”

66030

 

Д/ст 541”Дом за възрастни хора с увруждания”

17880

 

Д/ст 541”Дом за възрастни хора с увруждания”

66030

51-00

Проект Основен ремонт на ДВХУ с.Правда

17880

 

Проект Основен ремонт на ДВХУ с.Правда

0

51-00

Основен ремонт на ДВХУ с.Правда

0

51-00

Основен ремонт на ДВХУ с.Правда

66030

 

Функция”Почивно дело, култура, религиозни дейности”

0

 

Функция”Почивно дело, култура, религиозни дейности”

35000

 

Д/ст 738”Читалища”

0

 

Д/ст 738”Читалища”

35000

55-03

Основен ремонт на покрив на читалище с. Яребица

0

55-03

Основен ремонт на покрив на читалище с. Яребица

15000

55-03

Основен ремонт на покрив на читалище с.Межден

0

55-03

Основен ремонт на покрив на читалище с.Межден

15000

55-03

Основен ремонт на читалище с. Прохлада

0

55-03

Основен ремонт на читалище с. Прохлада

5000

 

 

 

 

 

 

 

 1. Промяна на обектите, финансирани с други собствени средства:

 

Било

БИЛО

Било

Става

СТАВА

Става

§§

Функция, дейност

Сума

§§

Функция, дейност

Сума

 

Местни дейности

483567

 

Местни дейности

0

 

Функция „Икономически дейности и услуги”

483567

 

Функция „Икономически дейности и услуги”

0

 

Д/ст 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

483567

 

Д/ст 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

0

51-00

Реконструкция и рехабилитация на част от общ.пътна мрежа на територията на община Дулово – път ІV”І-7-Колобър-П.Таслаково-ІІІ-2077” и път ІV”ІІІ-216-Чернолик-Правда-ІІІ-2307”

483567

 

Реконструкция и рехабилитация на част от общ.пътна мрежа на територията на община Дулово – път ІV”І-7-Колобър-П.Таслаково-ІІІ-2077” и път ІV”ІІІ-216-Чернолик-Правда-ІІІ-2307”

0

 

ІІ. Приема предвидените с приетия първоначален бюджет за 2012г. капиталови разходи от постъпления на собствени приходи в размер на 483 567лв. /Приложение № 3/ и освободени, съгласно извършената корекция да бъдат насочени в приходен §§ /- 9339/ Др.финансиране.

 

ІІІ. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

 

 

В изпълнение на чл.27, ал.2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор /ЗВОПС/, е представен Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Дулово за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г.

 

По т.1.5. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,във връзка с чл.27 ал.2 от ЗВОПС, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 61

 

 

 1. Приема Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Дулово за периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. /неразделна част от решението/.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

 

В изпълнение разпоредбите на чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, с Докладна записка вх.№ 129/12.03.2012г. кметът на общината внася предложение за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Дулово.

След явно гласуване, по т.1.6. от дневния ред, с 14 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- 14, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.27, ал.4, във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА , Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 62

 

 1. Не приема направеното предложение за решение по Докладна записка вх.№ 129/12.03.2012г. от кмета на общината, относно одобряване общата численост и структура на общинската администрация в Община Дулово, поради непостигане на необходимия брой гласове /мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците/.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

Община Дулово кандидатства с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие 2007-2013г.” Проекто предложението е включено в списъка с резервни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране по схемата.

За реализацията на проекта, предвид необходимостта от подобряване на енергийната ефективност в сградите на общинските училища, по т.1.7. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 63

 

 1. Дава съгласие Община Дулово да осигури допълнителен собствен финансов принос над задължителните 15% в размер на 20 167,64 /двадесет хиляди сто шестдесет и седем/ лв. и 64 ст., за реализацията на проект „Осигуряване на общинска образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото развитие на Община Дулово”.

 2. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Дулово.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

В изпълнение разпоредбите на чл.22 от Наредба №2 на Общински съвет- Дулово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество постъпи предложение за изменение размера на наемната цена за срока на наемните отношения с официалния инфлационен индекс на потребителските цени. Съгласно писмо изх.№ 16/12.03.2012г. на Териториално статистическо бюро – гр.Силистра размера на годишния инфлационен индекс на потребителските цени за 2011 година е 2,8%.

Предвид изложеното по т.1.8. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.22 от Наредба №2 на Общински съвет- Дулово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 64

 

 1. Приема изменение на Наредба №9 за определяне на базисния месечен наем за предоставяне под наем на имоти – общинска собственост, в Приложение №1 - актуализира с увеличение в размер на 2,8% Тарифа за определяне на месечната наемна цена за 1кв.м. полезна площ при предоставяне на недвижими имоти /помещения и терени/ в община Дулово, като размерът на наема за срока на наемното отношение на сключените договори се увеличава в размер на 2,8%, считано от 01.04.2012г. включително, съобразно отчетения от Националния статистически институт годишен инфлационен индекс на потребителските цени за 2011г. в размер на 2,8%.

 2. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Дулово.

 3. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

Постъпило е искане вх.№ 42/20.01.2012 г. от „Рьопке”АД за отмяна на Решение № 634 по протокол №52 от 17.10.2011 г., с което се отменя решение № 151 по протокол № 10 от 22.10.2008 г., ОбС гр.Дулово, относно учредяване на Акционерно дружество между Община Дулово и „Рьопке” АД и Решение № 636 по протокол №52 от 17.10.2011 г. за учредяване на Акционерно дружество между Община Дулово и „Екотекника” ЕООД, с ЕИК: 130117494.

По т.1.9. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.9 и т.24 от ЗМСМА, чл.159 от Търговския закон, чл.10 от Наредба № 3 на Общински съвет- Дулово за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 65

 

 

 1. Отменя свое Решение № 634 по Протокол № 52 от 17.10.2011 г. за отмяна на Решение № 151 по Протокол № 10 от 22.10.2008 г., относно учредяване на Акционерно дружество между Община Дулово и „Рьопке” АД.

 2. Отменя свое Решение № 636 по Протокол № 52 от 17.10.2011 г. за учредяване на Акционерно дружество между Община Дулово и „Екотекника” ЕООД, с ЕИК: 130117494.

 3. Отменя свое Решение № 151 по Протокол № 10 от 22.10.2008 г., влязло в сила на 19.04.2010 г., в частта за определяне на представител на Община Дулово и упълномощаването му за представителство на Общината пред Агенцията по вписванията- т. IV, поради това, че същият не е предприел действия за учредяване на дружеството между община Дулово и „Рьопке” АД за времето от влизане в сила на Решение № 151/22.10.2008 г. до отмяната му на 17.10.2011 г. и определя:

ІV. Община Дулово да се представлява в Съвета на директорите на новоучредяващото се дружество от един член при тричленен състав.

 1. Определя кмета на общината за представител на Община Дулово при учредяване на дружеството с право да преупълномощава по свой избор трети лица за извършване на определени действия за учредяване на дружеството.

 2. Упълномощава кмета на общината да представлява община Дулово пред Агенция по вписванията при възлагане оценяването на непаричната вноска, както и получаването на заключението на вещите лица.”

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

Съгласно изискванията на чл.17,ал.1от Наредба №2/2002г. на Министъра на транспорта,информационните технологии и съобщения превозите се възлагат с конкурс.В момента автобусните линии: Дулово - Окорш и обратно с часове на тръгване 18.00ч. и 6.00ч. ;Дулово - Златоклас и обратно с часове на тръгване 6.50ч. и 17.55ч.; Дулово-Яребица и обратно с часове на тръгване – 13.30ч.и 14.30ч.; Дулово – Силистра и обратно с часове на тръгване 8.50ч. и 12.30ч.; Шумен – Дулово с час на тръгване 13.30ч. -7.15ч. и Дулово-Чернолик-Правда –Овен и обратно с часове на тръгване - 8.20ч. и 11.30ч.-15.00ч. се изпълняват.

За да бъде открит конкурс съгласно чл.17 ал.3 от същата наредба,Общинският съвет следва да вземе решение за неговото провеждане и делегира изпълнението на своите функции на Кмета на Общината , да определи списъка на линиите,които ще бъдат обявени на конкурс,критериите и начина за оценка и класиране на кандидатите,да определи състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения , да приеме изискванията към кандидатите , да определи цена на конкурсната документация.

Във връзка с изложеното, по т. 1.10 от дневния ред, след явно гласуване с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал.1, т. 2 и чл. 8, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, чл. 19 и чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на МТС, Общински съвет Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 66

 

 

І. Взема решение за възлагане на превоза по линиите:

 

 

 • Дулово - Окорш и обратно с часове на тръгване 18.00ч. и 6.00ч.

 

 • Дулово - Златоклас и обратно с часове на тръгване 6.50ч. и 17.55ч.

 

 • Дулово-Яребица и обратно с часове на тръгване – 13.30ч.и 14.30ч.

 

 • Дулово – Силистра и обратно с часове на тръгване 8.50ч. и 12.30ч.

 

 • Шумен – Дулово с час на тръгване 13.30ч. -7.15ч.

 

 • Дулово-Чернолик-Правда –Овен и обратно с часове на тръгване - 8.20ч. и 11.30ч.-15.00ч.,

 

разписания от утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми и делегира изпълнението на функциите си относно провеждането на конкурса на Кмета на Община Дулово.


ІІ. Утвърждава следните изисквания към кандидатите и технически условия към превозните средства:


1. Кандидатите да са физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, изисквани от Закона за автомобилните превози, Наредба № 33/1999 год. и Наредба № 2/2002 год. на МТС;
2. Не се допускат до участие кандидати, които:
2.1. не са осигурили необходимия брой превозни средства, включително и резервни, за извършване на обявения превоз;
2.2. не са представили някои от задължителните документи;
2.3. са представили предложение /оферта/, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия;
2.4. е представил калкулация, която не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Калкулация на предлаганата цена", поставен в общия плик;
3. Необходим парк за обслужване на маршрутното разписание – 1 автобус и 1 резерва;
4. За извършване на превоза могат да участват всички класове автобуси
5. Представените превозни средства да са минали периодичен преглед за техническата изправност, съгласно Закона за движение по пътищата.
6. Всеки кандидат участва /подава/ предложение /оферта/ за маршрутното разписание.
6.1. Данните в офертата се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Всички страници на офертата с направените по тях поправки се парафират от лицето, подписало офертата.
6.2. При изготвянето на предложението /офертата/, кандидатите са длъжни да се придържат строго към предварително обявените условия на конкурса.
6.3. Предложението /офертата/ и калкулацията се представят в два отделно запечатани непрозрачни плика към изискуемите документи поставени в общ /непрозрачен/ плик, надписан с адреса за кореспонденция на кандидата, телефон/факс, както и наименованието на конкурса . Общият плик се подава в деловодството на общината от кандидата или упълномощено от него лице, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
7. Кандидатът подава заявление за участие в конкурса.
8. Всички копия в документацията да са заверени от управителя на фирмата и

подредени по описания по-горе ред.
ІІІ. Утвърждава списъка на задължителните документи за участие в конкурса:
Кандидатите трябва да представят следните документи, като условие за допускане до участие:
1. Копие от документ за регистрация (съдебна или в Агенцията по вписванията) или посочен единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР).
2. Удостоверение за актуално състояние.
Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците – юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти и удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие).
Документът по настоящата точка следва да бъде издаден не по-рано от 1 (един) месец преди датата на представянето му с офертата.
3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ.
4. Удостоверения за липса на задължения от:
4.1. НАП;
4.2. Дирекция”Местни приходи” към Община Дулово.
5. Копие от лиценза за извършване на обществен превоз на пътници;
6. Списък на превозните средства, с които се участва в конкурса – марка и рег. №, изготвен от управителя на фирмата;
7. Копие от регистрационните талони на всички автобуси, включени в списъка по т.5, с които се участва в конкурса;
8. Копия от Протоколи за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карти за допълнителен преглед на превозните средства, с които се участва – всички класове автобуси.
9. Копия от знака за технически преглед на МПС по т. 5;
10. Копия от застрахователните полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътниците” или „Гражданска отговорност на превозвача” на МПС по т.5;
11. Предложение /оферта/ по образец, приложено в конкурсните документи;
12. Заявление за участие – по образец, приложено в конкурсните документи;
13. Декларация от Управителя на фирмата дали парка, с който участва е ангажиран в други поръчки по ЗОП или конкурси;
14. Калкулация на предлаганата цена, с включени всички действителни разходи с ДДС.
Всички копия в документацията да са подредени по описания по горе ред и заверени от управителя на фирмата!
ІV. Утвърждава следните критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите:


ІV.І. Критерии за оценка на кандидатите:
1. Екологичност на превозните средства – всяко превозно средство с:

ЕВРО 5 получава- 10 точки;
ЕВРО 4 получава- 8 точки;
ЕВРО 3 получава – 6 точки;
ЕВРО 2 получава – 4 точки;
ЕВРО 1 получава – 2 точки.
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационния талон на основния автобус /т.е. автобусът предвиден за изпълнение на разписанието, без резервата/.
2. Допълнителни услуги в превозните средства /комфортност на автобуса/
2.1. Работеща аудио система за озвучаване на превозното средство– 1 точка; Обстоятелствата по този критерий се установява след оглед на автобусите.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС /основния автобус и резервата/.
3. Цени и социални облекчения
Най- ниската оферирана цена /мин.Ц/ до крайния пункт се приема за базисна и получава- 10 точки;
Следващите оферирани предложения спрямо базисната по възходящ ред се оценяват по формулата: /10-п.2/ точки, като п=1,2,3,4 и при п-по-голямо или равно на 5, предложената цена получава 0 /нула/ точки /п – поредността на предложенията/.
Предлаганата цена да включва всички действителни разходи с включен ДДС от началния до крайния пункт и всички платими суми.
Социални облекчения: За всяко оферирано социално облекчение –1 т.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за цената и социалните облекчения.
Цената и оферираните социални облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
4. Оборудване на превозните средства за трудноподвижни лица
4.1. Всяко оборудвано превозно средство за превоз на трудноподвижни лица получава – 5 точки.
4.2. Необорудваните - 0 точки.
Обстоятелствата по този критерий се установяват от Протокола за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед /Приложения №6 и №6Б от Наредба № 32/05.08.1999г. на МТ/.
Точките по критерия се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС /основния автобус и резервата/.
5. Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация – определя се средната възраст на парка, с който се участва за маршрутното разписание и съответствуващия й брой точки.
5.1.От 0 до 2 години – 30 точки;
5.2. Над 2 до 5 години – 20 точки;
5.3. Над 5 до 10 години – 10 точки;
5.4. Над 10 години- 5 точки
Обстоятелствата по този критерий се определят по регистрационните талони на двата автобуса /основния и резервата/.
6. Собственост на автобусите(основен и резерва):
6.1. собствени –6 точки– доказва се с регистрационните талони на автобусите;
6.2. с договор за покупка на лизинг –5 точки – установява се лизингови договори;
6.3. наети – 1 точка – установява се с договори за наем на автобуси;

ІV.ІІ. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки.
При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерия: „Екологичност на превозните средства”.
При повторно равенство в резултата, се класира кандидата получил по- голям сбор от точки по критериите: “Екологичност на превозните средства” и “Възрастов състав на автомобилите по първоначална регистрация”.

V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав – Председател и 8 броя членове, от които:
• Юрист;
• Един представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
• Един представител на „Пътна полиция”;
• Един представител на Териториална данъчна дирекция - /НАП/;
• Един представител на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт;

Двама представители от Общинска администрация.

Общински съветници – двама:

 • Динчер Мухсинов Салиев – Председател ПК „Транспорт и телекомуникации”;

 • Петър Георгиев Петров – зам.-председател ПК „Транспорт и телекомуникации”.VІ. Определя цена на конкурсната документация- 50 лв. /без ДДС/.

VІІ. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането

му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

Постъпило е заявление /вх.№ 657/24.01.2012г./ от Сафие Еюб Раим от с.Златоклас, с което лицето е изразило желание да закупи собствеността върху общинско дворно, представляващо УПИ ХХІІІ-120, в кв.8, по плана за регулация на с.Златоклас. Имотът е с обща площ 1500 кв.м., от които 1200 кв.м. са общинска собственост съгласно АЧОС № 1336/10.01.2012г. Върху общинската част от имота лицето притежава законно построена полумасивна жилищна сграда. Изготвена е пазарна оценка на общинската част от имота от лицензиран оценител.

Предвид изложеното, по т.1.11. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 35, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.30 от Наредба № 2 на ОбС-Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 67

 

 1. Да се извърши продажба на УПИ ХХІІІ-120, в кв.8, по плана за регулация на с.Златоклас, отреден за индивидуално жилищно строителство, описан в АЧОС № 1336/10.01.2012г., целият с площ 1500/хиляда и петстотин/ кв.м., от които 1 200/хиляда и двеста/ кв.м. са общинска собственост на Сафие Еюб Раим, с ЕГН: 570408**** от с.Златоклас – собственик на законно построена върху имота сграда на пазарна цена 3 000,60/три хиляди/ лева и 60 ст. при данъчна оценка на имота в размер на 2 736,00/две хиляди седемстотин тридесет и шест/лева без ДДС.

 2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС приема пазарната цена на общинската част от имота, описан в т.1.

 3. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 4. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово е изготвено предложение за продажба на имот-частна общинска собственост-УПИ ІІІ-61, в кв.2, с площ 885 кв.м. по регулационния план на с.Долец. Съгласно чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост е изготвена пазарна оценка на общинската част от имота от лицензиран оценител.

Предвид изложеното, по т.1.12. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 68

 

 1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-61 в кв.2, описан в АЧОС № 958/07.11.2007г., отреден за индивидуално жилищно строителство по плана за регулация на с.Долец, целият с площ 1030 /хиляда и тридесет/ кв.м., от които 885 /осемстотин осемдесет и пет/ кв.м. - общинска собственост, при съседи: на изток-улица; на юг-УПИ ІV-59; на запад- УПИ VІ-61 и на север – УПИ ІІ-61, на пазарна цена от 2 191,40 /две хиляди сто деветдесет и един/ лева 40 ст. без ДДС, при данъчна оценка в размер на 1 847,90 /хиляда осемстотин четиридесет и седем/лева и 90 ст.

 2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС приема пазарната цена на общинската част от имота, описан в т.1.

 3. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 4. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

В Община Дулово е постъпило Заявление Вх.№ 43/04.01.2012г. от Ахмед Осман Ахмед и Хайрие Осман Ахмед, живущи в с.Златоклас, с което изразяват желание за ликвидиране на съсобственост, като закупят общинската част от УПИ ХVІІІ-46, в кв.12, по плана за регулация на с.Златоклас. В изпълнение разпоредбите на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост е изготвена пазарна оценка на общинската част от имота от лицензиран оценител.

Предвид изложеното, по т.1.13. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 36, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.33 от ЗОС, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 69

 

 

 1. Да се ликвидира съсобствеността , чрез продажба на общинската част от УПИ ХVІІІ-46, в кв.12 по плана за регулация на с.Златоклас, отреден за индивидуално жилищно строителство, описан в АЧОС № 1268/08.06.2011г., целият с площ 900 /деветстотин/ кв.м., от които 865 /осемстотин шестдесет и пет/ кв.м. - общинска собственост на Ахмед Осман Ахмед, с ЕГН: 440709**** и Хайрие Осман Ахмед, с ЕГН: 460810****, на пазарна цена 2 162,90 /две хиляди сто шестдесет и два/ лева и 90 ст. без ДДС, при данъчна оценка в размер на 1 972,20 /хиляда деветстотин седемдесет и два/лева и 20ст.

 2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС приема пазарната цена на общинската част от имота, описан в т.1.

 3. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 4. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

В Община Дулово е постъпило Заявление Вх.№ 7418/15.12.2011г. от Мустафа Али Неби, живущ в с.Водно, с което изразява желание да закупи общинската част от УПИ V-165, в кв.33, по плана за регулация на с.Водно. В изпълнение разпоредбите на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост е изготвена пазарна оценка на общинската част от имота от лицензиран оценител.

Предвид изложеното, по т.1.14. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 36, ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.33 от ЗОС, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 70

 

 

 1. Да се ликвидира съсобствеността , чрез продажба на общинската част от УПИ V-165, в кв.33 по плана за регулация на с.Водно, отреден за индивидуално жилищно строителство, описан в АЧОС № 1277/04.07.2011г., целият с площ 1 475 /хиляда четиристотин седемдесет и пет/ кв.м., от които 690 /шестстотин и деветдесет/ кв.м. - общинска собственост, на Мустафа Али Неби, с ЕГН: 320530****, на пазарна цена 3 089,90 /три хиляди осемдесет и девет/ лева и 90 ст. без ДДС, при данъчна оценка в размер на 2 818,70 /две хиляда осемстотин осемнадесет/лева и 70ст.

 2. На основание чл.41, ал.2 от ЗОС приема пазарната цена на общинската част от имота, описан в т.1.

 3. Възлага на кмета на общината да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 4. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и

Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

 

 

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово е изготвено предложение от кмета на общината за разпореждане с имоти– частна общинска собственост. Изготвени са пазарни оценки на имотите от независим лицензиран оценител, съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното, по т.1.15. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 71

 

 1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следните имоти:

  • Имот с номер 016018 , находящ се в землището на с. Вокил, с ЕККАТЕ 12022 ,представляващ земеделска земя трета категория, с площ 2, 602 дка / два декара и шестстотин и два квадрата / с начин на трайно ползване нива в местността „ До стопански двор ”, описан в АЧОС 5285 / 17.11.2004 г. при съседи имоти с номера 121197, 016004, 016017,000101 и 121198 на пазарна цена от 1568,00 лева без ДДС / хиляда петстотин шестдесет и осем лева / и данъчна оценка в размер на 318, 70 лв. / триста и осемнадесет лева и седемдесет стотинки /;

  • Имот с номер 016016, находящ се в землището на с. Вокил, с ЕККАТЕ 12022, представляващ земеделска земя трета категория с площ 2, 602 кв.м. / два декара шестстотин и два квадратни метра /с начин на трайно ползване нива в местността „До стопански двор”, описан в АЧОС 5284/ 17.112004 г. при съседи имоти с номера 100425, 016017, 000101 и 016002 на пазарна цена от 1568,00 лева без ДДС / хиляда петстотин шестдесет и осем лева / и данъчна оценка в размер на 478,10 лв. / четиристотин седемдесет и осем лева и десет стотинки /;

  • Имот номер 006001, находящ се в землището на с.Вокил, с ЕКАТТЕ12022, представляващо земеделска земя пета категория , с площ от 1.590 дка / един декар петстотин и деветдесет квадратни метра /с начин на трайно ползване изоставена нива в местността „Край село ” , описан в АЧОС 5279 / 16.11.2004 г. при съседи имоти с номера 000216,000210 и 000101 на пазарна цена от 584,00 лв. ‘/ петстотин осемдесет и четири лева / и данъчна оценка в размер на 194, 80 лв. / сто деветдесет и четири и осемдесет лева /.

 

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарните цени на имотите, описани в т.1.

 2. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

7

27.03.2012 година

 

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово е изготвено предложение от кмета на общината за разпореждане с имот– частна общинска собственост. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното, по т.1.16. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 72

 1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следния недвижим имот:

 • Имот номер 024018, находящ се в землището на с. Върбино, с ЕКАТТЕ 12721, представляващ земеделска земя трета категория, с начин на трайно ползване нива с площ 5,304 дка / пет декара и триста и четири квадратни метра ./, описан в АЧОС № 5621/06.03.2012 г. при съседи имоти с номера: 000112, 000080, 00076, 24017, на пазарна цена от 3 527,00 лв./ три хиляди петстотин двадесет и седем лева / без ДДС, при данъчна оценка в размер на 974, 60 лв. /деветстотин седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки /.

 • На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарните цени на имотите, описани в т.1.

 • Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота.

 • Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 •  

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

  Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово е изготвено предложение от кмета на общината за разпореждане с имот– частна общинска собственост. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

  Предвид изложеното, по т.1.17. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 73

  1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следния недвижим имот:

   • Урегулиран поземлен имот, отреден за индивидуално жилищно строителство, с площ от 110 кв.м.,/сто и десет квадратни метра/, представляващ парцел IX – 319 в кв.35, по регулационния план на с.Чернолик, описан в АЧОС № 395/10.11.2000 г., при съседи и граници на имота: на север- парцел VIII-320, на изток- улица, на юг- парцел X-317, на запад- парцел XV – 318, на пазарна цена 3 651 лв./ три хиляди шестстотин петдесет и един лева и деветдесет стотинки/, при данъчна оценка в размер на 2 699,50 лв. / две хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и петдесет стотинки /.

   

  1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарните цени на имотите, описани в т.1.

  2. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

  В Община Дулово е постъпило заявление с вх.1799/15.03.2012 г.от Галиб Хамди Али, с ЕГН: 460314****, живущ в гр. Дулово, за ликвидиране на съсобственост на УПИ 24030.501, кв.3106 по кадастрална карта на гр. Дулово. Заявителят е приложил следните документи: Нотариален акт 107 том. I рег.678 дело 82 от 2012 и Скица 1267/07.03.2012 г.

  Изготвена е пазарна оценка на общинската част от имота с площ от 172 кв.м. / сто седемдесет и два квадратни метра/ съгласно изискванията на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост.

  Предвид изложеното, по т.1.18. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 36, ал.1 т.2, във връзка с чл.33 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 74

  1. Да се ликвидира съсобствеността чрез продажба на общинската част от ПИ с идентификатор 24030.501.3106 по кадастрална карта на гр. Дулово, предназначен за складова база, находящ се в гр. Дулово, ул. Васил Левски № 97, южна промишлена зона, описан в Акт за частна общинска собственост № 1341/ 09.03.2012г., при съседи поземлени имоти с номера: 24030.501.3108, 24030.501.3095, 24030.501.9165, целият с площ от 632 кв.м./ шестстотин тридесет и два квадратни метра/, от които 172 кв.м. /сто седемдесет и два квадратни метра/- общинска собственост, на пазарна цена от 1 795, 68 лв. без ДДС /хиляда седемстотин деветдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки/ и данъчна оценка за имота в размер на 1 062.10 лв./ хиляда шестдесет и два лева и десет стотинки/, на съсобственика Митхат Галиб Хамди, с ЕГН: 460314****, с адрес: гр. Дулово, ул. Марица 10а.

  2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на общинската част от имота, описан в т. 1.

  3. Възлага на Кмета на Община Дулово да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба за общинската част от имота.

  4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14- дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

  Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово е изготвено предложение от кмета на общината за разпореждане с имот– частна общинска собственост. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно изискванията на чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

  Предвид изложеното, по т.1.19. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 75

  1. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следния недвижим имот:

   • Поземлен имот номер 24030.27.14 по кадастралната карта на гр. Дулово, представляващ земеделска територия, с трайно предназначение-нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Карагьос Чаир, описан в АЧОС № 5624/19.01.2012, с площ от 4195 кв.м. /четири хиляди сто деветдесет и пет квадратни метра/, при съседи имоти с номера: 24030.501.1493, 24030.503.3264, 24030.501.3236, 24030.27.605, 24030.27.69 на пазарна цена от 3 282, 69 лв./ три хиляди двеста осемдесет и два лева и шестдесет и девет стотинки / без ДДС, при данъчна оценка в размер на 894,20 лв./осемстотин деветдесет и четири лева и двадесет стотинки/.

  2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на общинската част от имота, описан в т. 1.

  3. Възлага на Кмета на Община Дулово да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба за общинската част от имота.

  4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

  Община Дулово получи покана от Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност” за официален член на Съвета за наблюдение на фондацията. Фондацията е учредена през 2010г. като неправителствена организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза. Учредителите на фондацията ръководят водещи европейски и български неправителствени организации в областта укрепване на публичната администрация, насърчаване сътрудничеството и интеграцията в Европа и работата на ниво български местни власти и университети. Стратегията на фондацията е да действа като активен неутрален орган за координация, който може да улесни създаването на местни, регионални, национални и международни платформи, където обществените организации, бизнеса, общностите и академичните организации могат да си сътрудничат стратегически в усилията си, да подпомогнат регионалния и националния растеж. Мисията на фондацията е да подкрепя европейската интеграция чрез насърчаване на иновациите, развитие на човешкия капитал и териториалните природни и производствени ресурси. Участието на Община дулово като официален член на Съвета за наблюдение на фондацията не изисква никакви финансови ангажименти.

  Във връзка с изложеното, по т.1.20. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 76

   

  1. Дава съгласие Община Дулово да стане официален член на Съвета за наблюдение на Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”.

  2. Определя Кмета на общината за представител на Община Дулово в Съвета за наблюдение на Фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

  Изготвен е проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за трасета на обекти на техническата инфраструктура – ел.захранване (преминаващо през ПИ 24030.501.9082) и водопроводно отклонение (преминаващо през ПИ 24030.121.47 за местен път, публична общинска собственост) на ПИ 24030.121.46 по одобрена КККР на Дулово, местността „Брястовете”, с цел промяна предназначението за „складово стопанство”, с възложител ЕТ „ Джили – Сой – Джихангир Ибрям ” град Дулово, с управител Джихангир Фаик Ибрям, на основание чл.9, ал.2 ; чл.12, ал.2 и чл.124, ал.3 от ЗУТ. Поземлен имот 24030.121.46 е с площ 15 941 кв.м. и начин на трайно ползване „нива”. В проекта са поставени ограничителни линии на застрояване, предвижда се устройствена зона за „складово стопанство”. Тех-

  ническите показатели за имота са в действащите норми за новата функция.

  Представеният проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за трасета на обекти на техническата инфраструктура – ел.захранване (преминаващо през ПИ 24030.501.9082, собственост на ЕТ „ Джили – Сой – Джихангир Ибрям ” град Дулово) и водопроводно отклонение (преминаващо през ПИ 24030.121.47 за местен път, публична общинска собственост) на ПИ 24030.121.46 по одобрена КККР на Дулово, местността „ Брястовете ”, с цел промяна предназначението за „ складово стопанство ” е разгледан в заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведен на 09.12.2011 год. Обявен е на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 и т.4 от ЗУТ в Държавен вестник брой 3/10.01.2012 год. В законоустановения едномесечен срок писмени възражения, предложения и искания по проекта ( чл.128, ал.5 от ЗУТ ) не се постъпили.

  Проектът е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията с Решение ХІ по Протокол № 2 / 02.03.2012 год. и допуснат за одобряване от Общинския съвет на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

  Предвид изложеното, по т.1.21. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 77

   

  1. Одобрява проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни планове за трасета на обекти на техническата инфраструктура – ел.захранване (преминаващо през ПИ 24030.501.9082 - собственост на ЕТ „ Джили – Сой – Джихангир Ибрям ” град Дулово) и водопроводно отклонение (преминаващо през ПИ 24030.121.47 за местен път, публична общинска собственост) на ПИ 24030.121.46 по одобрена КККР на Дулово, местността „Брястовете”, с цел промяна предназначението за „складово стопанство”, с възложител ЕТ „Джили – Сой – Джихангир Ибрям” град Дулово, с управител Джихангир Фаик Ибрям, представляващ неразделна част от решението.

  2. Възлага на кмета на общината изпълнението на настоящото решение.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра и се обнародва в „Държавен вестник ” в 7 – дневен срок от приемането му.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „ Държавен вестник ” пред дминистративен съд град Силистра

   

   

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

  С Решение № 77 по Протокол № 5/25.03.2008г. Общински съвет-Дулово открива производство по ликвидация на общинско дружество „Комета”ЕООД гр.Дулово с ликвидатор Детелина Станчева Михайлова. Към момента, реално производството по ликвидация не е приключило. Договорът с назначеният ликвидатор е изтекъл на 01.10.2008г. Териториално поделение на НОИ-Силистра изисква архивните документи на дружеството, с цел уважаване исканията на имащите право за издаване на УП-2. Това налага предприемането на незабавни мерки за заличаването на дружеството. С оглед законовите разпоредби, ликвидацията не би могла да за срок по-кратък от шест месеца.

  Предвид изложеното, по т.1.22. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 78

   

  1. Удължава срока на ликвидация на общинското дружество „Комета” ЕООД гр.Дулово с шест месеца, считано от влизане на настоящото решение в сила.

  2. Упълномощава Кмета на Община Дулово да сключи договор с Детелинка Станчева Михайлова, като ликвидатор на „Комета”ЕООД гр.Дулово с месечно възнаграждение в размер на 300/триста/ лева.

  3. Упълномощава ликвидатора да представлява дружеството в ликвидация пред всички административни и държавни органи с оглед ликвидацията му.

  4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

  Съгласно Решение №49/14.02.2012г. по Протокол №6 на Общински съвет Дулово, поземленият имот, с идентификационен номер 24030.501.713 в урбанизираната територия по кадастралната карта на гр.Дулово ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда, с идентификационен номер 24030.501.713.1, находящ се в гр.Дулово, ул.”Шуменско шосе” № 39, е обявен за продажба. Постъпило е заявление за ползване на общински имот с предназначение „обущарски услуги”, от страна на Мустафа Али Мустафа - бивш наемател на част от гореописания имот.

  С оглед задоволяване потребността на гражданите в територията на община Дулово от предлагане на обущарски услуги и наличието на проявен интерес, постъпи предложение от кмета на общината за отдаване под наем на терен за поставяне на фургон с предназначение „обущарски услуги” за срок от 3 / три / години чрез провеждане на публичен явен търг на имот общинска собственост, което ще осигури и приходи на общината.

  Предвид изложеното, по т.1.23. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 79

   

  1. Да се отдаде под наем за срок от 3 /три/ години чрез публичен явен търг следния недвижим имот:

   • Терен с площ 20кв.м в югозападната част на поземлен имот с ид. № 24030.501.1931 по кадастралната карта на гр.Дулово, публична общинска собственост, находящ се в гр.Дулово, ул.”Шуменско шосе” №41, /идентичен с УПИ ХХVІІ, кв.36/, описан в АПОС №712/26.05.2004г., с предназначение – за поставяне на фургон за осъществяване на битови услуги /обущарски услуги/, при първоначален годишен наем в размер на 244,80лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 24,48лв. и депозит в размер на 24,48лв.

  2. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред Административен съд Силистра.

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  Квартал 25, по регулационния план на с.Скала, одобрен през 1956 година е с неустановена собственост. Поради проявен интерес за закупуване на част от квартала е необходимо изработване на подробен устройствен план за изменение на плана за регулация, с който да се обособят общински урегулирани поземлени имоти.

  Предвид изложеното, по т.1.24. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.2 и ал.2, чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 80

   

  1. Допуска изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за квартал 25 по регулационния план на с.Скала, общ.Дулово.

  2. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

   

   

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.1.25. от дневния ред, във връзка с предложението по докладната записка на кмета на общината /вх-№ 158/22.03.2012г./, след явно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 , във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 81

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лева на СТОЯН КОЛЕВ СТОЯНОВ от с.Скала, общ.Дулово, обл.Силистра за храна и лекарства.ра за провеждане на лечение.

  2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

  В Общинския съвет е депозирано Заявление Вх. № 127/12.03.2012 г. от Зекие Юмер Акиф от с. Паисиево, община Дулово за отпускане на персонална пенсия на дъщеря й Ърмак Сезгин Тахир. С Разпореждане № Ра-379/31.01.2012 г. НОИ, РУСО, гр. Силистра е отказана наследствена пенсия за инвалидност. За да се отпусне наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е необходимо наследодателя да има най-малко 5 години осигурителен стаж, съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от КСО.

  Поради трудното социално положение на семейството, на основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, след явно гласуване с 28 гласа ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 82

   

   

  1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на ЪРМАК СЕЗГИН ТАХИР с ЕГН: 084424**** от с. Паисиево, община Дулово, област Силистра, ул. „Независимост” № 119.

  2. Възлага на кмета на община Дулово да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК в 14-дневен срок пред Административен съд - Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

  В Общинския съвет е депозирано Заявление Вх. № 117/01.03.2012 г. от Севда Рафиева Тепик от с. Чернолик, община Дулово за отпускане на персонална пенсия на дъщеря й Кюбра Гюрсес Неждет. С Разпореждане № Ра-9901/05.05.2008 г. НОИ, РУСО, гр. Силистра е отказана наследствена пенсия за инвалидност. За да се отпусне наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване, е необходимо наследодателя да има най-малко 3 години осигурителен стаж, съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от КСО.

  Предвид трудното социално положение на семейството, на основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсии и осигурителен стаж, след явно гласуване с 28 гласа ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, Общински съвет – Дулово, п р и е

  Р Е Ш Е Н И Е № 83

   

   

  1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на КЮБРА ГЮРСЕС НЕЖДЕТ с ЕГН: 024821**** от с. Чернолик, община Дулово, област Силистра, ул. „Осми март” № 4.

  2. Възлага на кмета на община Дулово да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на област Силистра в 7-дневен срок.

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК в 14-дневен срок пред Административен съд - Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.3.1. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 114/29.02.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 84

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 2 000 /две хиляди/ лв. на АНЕТА РУСЕВА МАРИНОВА, с ЕГН: 690329****, с адрес: гр.Дулово, ул. „Васил Левски”” № 24, общ.Дулово, обл.Силистра за провеждане на лечение в чужбина.

  2. Сумата да се преведе по дарителска сметка BG 31UBBS80021070335530 в Обединена Българска Банка-АД.

  3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  4. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.3.2. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 2/03.01.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 85

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 /триста/ лв. на СЮЛЕЙМАН САЛИ СЮЛЕЙМАН, с ЕГН: 470728****, с адрес: гр.Дулово, ул. „Осми март”” № 26, общ.Дулово, обл.Силистра за провеждане на лечение.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.3.3. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 134/13.03.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 86

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 /триста/ лв. на НЕСРИН САДЪК БЕДРИ с ЕГН: 900911****, с адрес: с.Правда, ул. „Елин Пелин”” № 40, общ.Дулово, обл.Силистра за провеждане на рехабилитационно лечение на дъщеря й – Гизем Атила Бедри.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.3.4. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 134/13.03.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 87

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 /триста/ лв. на САМЕТ ИСМЕТ РАМАДАН, с ЕГН: 891223**** -студент в Медицински университет гр.Варна за подпомагане на обучението му.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.3.5. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 65/13.02.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 88

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 /триста/ лв. на ДОНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА от гр.Дулово, ул. „Лудогорец” № 25 за възстановяване на жилище, пострадало от възникнал пожар.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.3.6. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 6/04.01.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 89

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 /триста/ лв. на НАИМ ХАКЪ НЕБИ от с.Водно, ул. „Трета” № 5 за ремонт на жилищна сграда, пострадала от възникнал пожар.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  Инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  __________________________________________________________________________________

  7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

   

  ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

  П Р О Т О К О Л

  7

  27.03.2012 година

   

   

   

  По т.3.7. от дневния ред, след явно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 334/10.11.2011г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

   

  Р Е Ш Е Н И Е № 90

   

   

  1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 300 /триста/ лв. на ХЮСЕИН РЕМЗИ ХЮСЕИН от с.Раздел, ул. „Дванадесета” № 11, общ.Дулово, обл.Силистра за провеждане на лечение.

  2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на рашението.

  3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

   

  Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

   

   

   

   

   

  инж.Сезгин Галиб

  Председател ОбС-Дулово