Решения по П Р О Т О К О Л № 8

05.07.2012 15:31

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

В изпълнение разпоредбите на чл.28, ал.2 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор постъпи Годишен доклад за дейността на звеното по вътрешен одит в Община Дулово за 2011 година, изготвен от старши вътрешен одитор - ръководител на вътрешния одит в общината.

По т.1.1. от дневния ред, след явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.28, ал.2 от ЗВОПС, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 91

 

 1. Приема Годишен доклад за дейността на звеното по вътрешен одит в Община Дулово за 2011 година /неразделна част от решението/.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

Съгласно чл.36 б от правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, с Решение № 550 от 29.04.2011г. Общински съвет-Дулово прие Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 година. Съгласно чл.19, ал.3 от Закона за социалното подпомагане общинският съвет приема и план за дейностите, които ще се изпълняват през следващата календарна година.

През миналата година плана за развитие на социалните услуги през 2012 год. Включваше изграждане на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ с капацитет 25 места; Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца, с капацитет-15 и Обществена трапезария /ОТ/, с капацитет – 50 места. Тези услуги не бяха реализирани, което налага актуализация на плана за 2012 година.

Предвид изложеното, по т.1.2. от дневния ред, след явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал.3 от Закона за социалното подпомагане, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 92

 

 1. Приема Актуализиран план за развитие на социалните услуги в Община Дулово през 2012 година и План за развитие на социалните услуги в Община Дулово през 2013 година, съгласно приложения /неразделна част от решението/.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

Съгласно Чл. 3. от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общинският съвет приема всяка година Общинска програма за закрила на детето, изготвена от Комисия за детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината.

Към настоящия момент е разработена Общинска програма за закрила на детето за 2012г. от Комисия за детето, изградена със заповед на кмета на основание чл.20а от Закона за закрила на детето. В програмата са включени предложения от Дирекция “Социално подпомагане”  и Отдел за закрила на детето, Отдел „Образование”, РПУ, МКБППМН.

            Програмата е представена във вид на приоритетни области, основни задачи, дейности, отговорни институции и източници на финансиране. Тя е отворена и при необходимост може да бъде актуализирана и допълвана.

Предвид изложеното, по т.1.3. от дневния ред, след явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.3 и чл.6, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 93

 

 

 

 1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2012 година /неразделна част от решението/.

 2. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК

пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

По предложение на Община Силистра за създаване на мрежа от площадки, намиращи се на територията на всяка община в региона за третиране на строителни отпадъци посредством трошачно-сортировъчна инсталация, като получените в последствие инертни материали да бъдат влагани в строителството, където това е възможно, през 2009 г. беше учредено СНЦ „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” – СИЛИСТРА. С решение на общинския съвет Община Дулово се включи в регистрираното сдружение и определи свой представител в него. В резултат на проведените избори през м.октомври 2011 година настъпиха промени в състава на Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ, което налага да бъде избран и нов представител на Община Дулово.

Предвид изложеното, по т.1.4. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 94

 

 1. Определя ЮКСЕЛ АЛИ ИСМАИЛ – Зам.-кмет в община Дулово да представлява Община Дулово в СНЦ „РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” – СИЛИСТРА.

 

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

Водоснабдяване и канализация” ООД – гр.Силистра е търговско дружество с капитал- собственост на държавата и общините от региона, в което Община Дулово притежава дял от капитала на дружеството. Съгласно чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи, а съгласно чл.10 ал.1 от Наредба № 3 за упражняване правата на Община Дулово върху общинската част от капитала на търговски дружества правата се упражняват от кмета на общината или упълномощено от него лице.

По т.1.5. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 от Наредба № 3 за упражняване Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 95

 1. Определя за представител на Община Дулово в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Силистра

Д-Р ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО.

 1. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от

ЮКСЕЛ АЛИ ИСМАИЛ – ЗАМ.-КМЕТ В ОБЩИНА ДУЛОВО.

 1. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

Със Закона за собствеността и ползването на земеделските земи предоставянето за ползване под наем или аренда на общински пасища и мери на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни или лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както и актуализиране на ползването им, се извършва ежегодно единствено с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.

Мерите и пасищата – общинска и държавна собственост се предоставят за общо и индивидуално ползване.

Във връзка с изложеното по т.1.6. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37и, 37п, и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 96

1. Общинските пасища, мери се предоставят за общо ползване за срок от една година на земеделски стопани, собственици на селскостопански пасищни животни в съответното населено място определени с решение на събрания на техни представители.

1.1. на Аптула Изет Халим, - с. Боил, ЕГН 5908155649, с обща площ 729.900 дка., включени в 10 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Боил;

1.2. на Бейхан Басри Хасан, - от с.Черник, ЕГН 6907135608, ул. ”Шейново” №28 с обща площ 1246.900 дка., включени в 15 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Черник и за землище гр. Дулово с обща площ 223.100 дка., включени в 2 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на гр.Дулово ;

1.3. на Ерджан Хълми Садък, –от с. Овен, ЕГН 6607065562, с обща площ 1949.100 дка., включени в 19 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Овен и за;

1.4. на Себайдин Адил Дахил, - от с.Вокил, ул. „Витоша” 50 ЕГН 5607045564, с обща площ 1364.200 дка., включени в 18 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Вокил;

1.5. на Петя Матева Ангелова, - от с. Върбино, ЕГН 7706115598, с обща площ 450.600 дка., включени в 5 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Върбино;

1.6. на Танер Фахредин Мехмед,– от с. П. Таслаково, ЕГН 8910055625, с обща площ 605.600 дка., включени в 12 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. П. Таслаково;

1.7. на Севдим Илияз Ислям, - от с.Правда, ул. „Н.Й.Вапцаров” 7 ЕГН 5804165584, с обща площ 1373.400 дка., включени в 6 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Правда;

1.8. на Сертел Зейнел Кьосе, - от с.Яребица, ЕГН 8005015688, с обща площ 1403.200 дка., включени в 18 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Яребица;

1.9. на Юмит Юмер Башлъ, - от с.Руйно, ЕГН 7010205660, ул. „Първа” №10 с обща площ 1036.000 дка., включени в 9 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Руйно;

1.10. на Наил Дехил Мехмед, - от с.Долец, ЕГН 6507105580, с обща площ 359.200 дка., включени в 8 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Долец;

1.11. на Йордан Добрев Станев, - от с.Козяк, ЕГН 6410295584, с обща площ 649.800 дка., включени в 3 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Козяк;

1.12. на Ружди Хюсню Юсуф, - от с.Колобър, ЕГН 6709015667, с обща площ 205.000 дка., включени в 4 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Колобър;

1.13. на Димитър Неделчев Димитров, - от с. Грънчарово, ЕГН 6908015567, ул. „Седемнадесета” № 2 с обща площ 2658.600 дка., включени в 10 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Грънчарово;

1.14. на Динчер Зифула Закир, - от с.Орешене, ЕГН 7106045565, ул. „ Първа” №14 с обща площ 796.600 дка., включени в 4 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Орешене;

1.15. на Шемсидин Мехмед Ахмед – от с.Водно, ЕГН 6709085582, с обща площ 1032.500 дка., включени в 2 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Водно;

1.16. на Хасан Сюлейман Неби – от с.Поройно, ЕГН 8607065606, с обща площ 888.400 дка., включени в 8 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Поройно;

1.17. на Шемсидин Мюслюм Зюлкерим – от с.Раздел, ЕГН 6410175589, с обща площ 842.400 дка., включени в 5 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Раздел;

1.18. на Мехмедемин Мехмед Халид –от с.Секулово, ЕГН 5305015560, ул. „Централна” №53 с обща площ 632.000 дка., включени в 4 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Секулово;

1.19. на Закир Сюлейман Хасан - от с.Прохлада, ул. „Първа” №3 ЕГН 6504095560, с обща площ 563.300 дка., включени в 9 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Прохлада;

1.20. на Решад Акиф Салим – от с.Скала, ЕГН 5703075667, ул. „Седма” №2 с обща площ 1019.100 дка., включени в 3 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Скала;

1.21. на Исмет Бейджет Адил – от с.Златоклас ЕГН 8705125700 , ул.”Първа” №6 с обща площ 906.800 дка., включени в 7 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Златоклас;

1.22. на Гълман Ахмед Исмаил - с.Чернолик, ЕГН 6707175590, с обща площ 888.500 дка., включени в 6 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Чернолик;

1.23. на Динчер Муртаза Адил – от с.Черковна, ЕГН 6804055640, ул.”Осма” 10, с обща площ 912.400 дка., включени в 6 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с. Черковна;

1.24. на Левент Адил Халил – от с.Межден, ЕГН 7701105560 с обща площ 1157.700 дка., включени в 9 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Межден;

1.25. на Ридван Фикрет Шукри - от с.Паисиево, ЕГН 6508055082, ул. ”Независимост” №18 с обща площ 1398.800 дка., включени в 15 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Паисиево;

1.26. на Иван Филев Иванов – от с.Окорш, ЕГН 6807035565, с обща площ 3425.500 дка., включени в 36 физически блока с постоянно затревени площи по ортофотоснимката на землището на с.Окорш;

2. Утвърждава следните правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на селскостопанските животни:

2.1. Общинските мери и пасища се стопанисват, управляват, предоставят за ползване и ползват съгласно Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Дулово. Пасищата, мерите да се предоставят за общо ползване за една година на собствениците на селскостопански пасищни животни по населени места чрез предложени от тях да ги представляват лица и утвърдени с решение на Общински съвет- Дулово

2.2. Осигуряване на нормативи за численост на селскостопанските животни, допускани на паша в общинските мери и пасища.

а) за животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) на възраст повече от 24 месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави и биволици – не по-малко от 6.000 дка.на животно;

б) за животни от рода на едрия рогат добитък (ЕРД) на възраст до 24 месеца – не по-малко от 3.000 дка.на животно;

в) за овце, кози кочове и пръчове – не по-малко от 1.000 дка. на животно;

г) за еднокопитни – не по-малко от 8.000 дка. на животно.

2.3. Договорите за общо ползване се сключват за една година. Заплащането на таксата се извършва след изтичане на стопанската година, но не по-късно от края на календарната такава, съгласно чл. 8, т. 5 от Закона за арендата в земеделието по такси за ползване, чиито размер се определя с решение на Общински съвет – Дулово за общинските пасища и от Министъра на земеделието и храните за държавните.

2.4. Таксата за ползване на общинските мери и пасища в населените места от общината – 5.00 лв. на декар.

3. Упълномощава Кмета на община Дулово да сключва договори.

4. Решението да бъде изпратено на Кмета на община Дулово и Областния управител на област Силистра в 7–дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

Във връзка с ползването на дървесина от общински горски територии е необходимо да се предприемат действия за изпълнението на предвидените в лесоустройствения проект горскостопански мероприятия . Ползването на дървесина от горите и земите от общинските горски територии се осъществява по нормативно определен ред и след решение на Общинския съвет.

Добивът на дървесина от горите се извършва от маркираните насаждения, включени в годишните планове за ползване на дървесина през 2012 година, които да са проверени и одобрени от Регионална дирекция по горите – Русе.

Предвид изложеното, по т.1.7. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21 , ал.1 , т.8 от ЗМСМА, чл.8 , ал.1 от ЗОС, чл.112 , ал.1, т.1 от Закона за горите и чл.5 ал.1 т.1 и ал.3, чл.7, чл.10, ал.1 т.18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост, Общински съвет - Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 97

 

1. Ползването на дървесина през 2012 година от горите, собственост на Община Дулово да се извърши в следните подотдели, находящи се на територията на Община Дулово: 99 „б”; 125 „н”; 126 „о”; 139 „т”; 150 „р”; 196 „в”; 216 „в”; 231 „м”; 264 „м”; 281 „в”, „д”, „з”; 315 „к”; 323 „е”, „ж”; 355 „л”, „т”; 281 „б”, „в”, „г”, „ж”; 215 „в”; 150 „л”; 217 „в”; 214 „н”, „о”; 216 „а”; 231 „б”, „в” с обем 4 435 плътни куб.м. по Лесоустройствен проект - План-извлечение за 2012 година.

2. Възлага на Кмета на Община Дулово да организира изпълнението на решението.

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд гр. Силистра.

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

 

 

Постъпила е молба в община Дулово с вх.2125/23.03.2012 г. от Църковно настоятелство при храм „Св.Цар Борис Покръстител”с.Скала. Настоятелството е изразило желание за изграждане на православен храм в селото, като е избрало УПИ I , в кв.18 / осемнадесети / по плана за регулация на с. Скала, отреден „ за Църква ”като най-подходящ за изграждане на храма. Закона за общинската собственост разрешава да се учредява безвъзмездно право на строеж върху имоти частна общинска собственост на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.

Църковното настоятелство при храм „ Св.Цар Борис Покръстител ” с. Скала е предприело необходимите действия за изработване на подробен устройствен план за УПИ I /първи/, в кв.18 /осемнадесети/ по плана за регулация на с. Скала и към настоящия момент планът за изграждане на църква е влязъл в сила, с което е спазено изискването на чл. 37 от Закона за общинската собственост и няма законова пречка Общинският съвет да вземе решение за учредяване на право на строеж.Към молбата си църковното настоятелство е приложило Избирателен протокол за избор на настоятелството и протоколи за взети решения, както и удостоверение от Доростолкия митрополит Амвросий за утвърждаване на църковното настоятелство с всички права на юридическо лице, съгласно чл.140, ал.7 от Устава на българската православна църква /БПЦ/и Удостоверение на Патриарх Максим – Председател на Св.Синод на БПЦ .

Чл.10, ал.2 от Закона за вероизповеданията регламентира правосубектността на Българската православна църква – Българската патриаршия и нейните местни поделения – митрополии, църкви и манастири, които не подлежат на съдебно вписване в публичен регистър от съответния окръжен съд по седалището им и за тях не се прилага общия регистрационен режим по чл.18 и чл.20 от Закона за вероизповеданията.

Така утвърденото църковно настоятелство в с. Скала притежава всички права на юридическо лице и в негова полза може да бъде учредено вещно право на строеж за изграждане на храм.

 

Предвид изложеното, по т.1.8. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.37,ал.6 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.28 т.3 от Наредба №2 на Община Дулово, във връзка с чл.10, ал.2 от Закона за вероизповеданията и чл.140,ал.2 и ал.7 от Устава на Българската православна църква, Общински съвет - Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 98

 

 

 1. Да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на Църковното настоятелство „Св.Цар Борис Покръстител” с. Скала, за изграждане на църковен храм върху УПИ I /първи/, в кв.18 /осемнадесети/ по плана за регулация на с. Скала, описан в АЧОС 1338/22.02.2012 г., с площ от 1240 кв.м. /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра /.

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Дулово да издаде заповед и сключи договор за учредяване на право на строеж в полза на Църковното настоятелство в с. Скала.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

Във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти, както и поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово, предлагам Общинският съвет да вземе решение за разпореждане с по – долу описания имот частна общинска собственост. Изготвена е пазарна оценка на имота от независим лицензиран оценител, съгласно изискването на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост.

Предвид изложеното, по т.1.9. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл. 21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС , чл.29, ал.1 от Наредба №2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дулово, п р и е

Р Е Ш Е Н И Е № 99

 1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 г, като я допълва със следния недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Върбино:

  • Поземлен имот с номер 053058 и начин на трайно ползване нива.

 2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следния недвижим имот:

  • Поземлен имот с номер 053058 по картата на възстановената собственост в землището на с. Върбино, ЕКАТТЕ 12721, с площ на имота 3.283 дка / три декара и двеста осемдесет и три квадратни метра/ и начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село”, описан в АЧОС № 5620/17.11.2011 г., при съседи имоти с номера 053057; 000086; 053059; 000086 , на пазарна цена от 2 063,00 лв. /две хиляди лева и шестдесет и три стотинки / и данъчна оценка в размер на 506,70 лв. /петстотин и шест лева и седемдесет стотинки/.

 3. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имота, описан в т. 1

 4. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имота

 5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областният управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

Поради необходимостта от увеличаване приходите на общината и във връзка с наличието на проявен интерес за наемане на части от общински имоти постъпи предложение за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години чрез провеждане публичен явен търг на имоти общинска собственост.

По т.1.10. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет - Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 100

 

 1. Да се отдадат под наем за срок от 3 /три/ години чрез провеждане на публичен явен търг следните недвижими имоти:

 

1.1. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Таслаково, находяща се в с.Таслаково, ул.”Първа” №32, кв.6, п.ІІІ по регулационния план на с.Таслаково, с АПОС №726/13.07.2004г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

1.2. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Раздел, находяща се в с.Раздел, ул.”Първа” №11, кв.9, п.ІV по регулационния план на с.Раздел, с АПОС №189/04.02.1999г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

1.3. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Орешене, находяща се в с.Орешене, кв.8, п.І по регулационния план на с.Орешене, с АПОС №276/27.09.1999г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

1.4. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Яребица, находяща се в с.Яребица, кв.22, п.І по регулационния план на с.Яребица, с АПОС №249/18.08.1999г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

1.5. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на кметство с.Паисиево, находяща се в с.Паисиево, кв.10, п.ХVІІ, пл.№153 по регулационния план на с.Паисиево, с АПОС №226/21.06.1999г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

1.6. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на Детска градина с.Чернолик, находяща се в с.Чернолик, кв.20, п.ІІ по регулационния план на с.Чернолик, с АПОС №159/18.12.1998г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

1.7. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на Основно училище с.Черник, находяща се в с.Черник, кв.15, п.ІV по регулационния план на с.Черник, с АПОС №119/04.11.1998г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

1.8. Част от имот публична общинска собственост – част от покрива на сградата на Училище с.Окорш, находяща се в с.Окорш, кв.8, п.ІV, пл.№107 по регулационния план на с.Окорш, с АПОС №187/03.02.1999г., с площ 1кв.м., с предназначение – за поставяне на антена - радиомачта, при първоначален годишен наем в размер на 300,00лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 30,00лв и депозит в размер на 30,00лв.

 

 1. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по отдаване под наем на имотите, описани в т.1.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

Поради необходимостта от постъпване на повече приходи в Община Дулово и във връзка с проявен интерес от страна на граждани за закупуване на общински имоти предлагам Общинският съвет да вземе решение за разпореждане с по - долу описаните имоти– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Долец

Изготвени са пазарни оценки на имотите от независим лицензиран оценител, съгласно изискването на чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост

Предвид изложеното, по т.1.11. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.29, ал.1 от Наредба №2 на Община Дулово за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет - Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 101

 

 1. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012 година, като я допълва с поземлени имоти с номера: 120183, 120164, 10194, 120188, 016006, 118182, 119811, 118187 и начин на трайно ползване: ниви, находящи се в землището на с. Долец.

 2. Да се извърши продажба чрез публичен явен търг на следните имоти – частна общинска собственост:

2.1. Поземлен имот с номер 120183, с площ 7.941 дка / седем декара, деветстотин четиридесет и един квадратен метър /, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село , описан в АЧОС 5627/29.03.2012 г., при съседи имоти с номера 120153, 000106,120164,120193,120191,120147 , на пазарна цена от 5 803,00 лв./ пет хиляди осемстотин и три лева без ДДС/ и данъчна оценка в размер на 1342, 40 лв. / хиляда триста четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/.

 

2.2. Поземлен имот с номер 120164 , с площ 1.600 дка / един декар и шестстотин квадратни метра /, с начин на трайно ползване нива трета категория на земята, находящ се в местността „Край село ”, описан в АЧОС 5626/29.03.2012 г. при съседи имоти с номера 12183,120193,120194,120165, 000106 на пазарна цена от 1 004,00 лв. / хиляда и четири лева без ДДС/ и данъчна оценка в размер на 270, 50 лв./ двеста и седемдесет лева/.

 

2.3. Поземлен имот с номер 120194, с площ 6.666 дка / шест декара, шестстотин шестдесет и шест квадратни метра / и начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село ”, описан в АЧОС 5625/29.03.2012 г., при съседи имоти с номера 050405, 120193,120164, 120165 на пазарна цена от 4 873,00 лв. / четири хиляди осемстотин седемдесет и три лева без ДДС/ и данъчна оценка в размер на 1029,20 лв. / хиляда двадесет и девет лева и двадесет стотинки/.

 

2.4. Поземлен имот с номер 120188, с площ 3.961 дка / три декара деветстотин шестдесет и един квадратни метра /, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село ”, описан в АЧОС 5628/29.03.2012 г., при съседи имоти с номера 120141,050405, 120147, 120138, на пазарна цена от 2489,00 лв. / две хиляди четиристотин осемдесет и девет лева без ДДС/ и данъчна оценка в размер на 611,40 лв. / шестстотин и единадесет лева и четиридесет стотинки/.

 

2.5. Поземлен имот с номер 016006, с площ от 4.324 дка. / четири декара триста двадесет и четири квадратни метра /, с начин на трайно ползване нива, пета категория на земята, находящ се в местността „Косуллу”, описан в АЧОС 5629/29.03.2012 г. при съседи имоти с номера 016005,000217,016001,025003, на пазарна цена от 2 718,00 лв. / две хиляди седемстотин и осемнадесет лева без ДДС/ и данъчна оценка в размер на 444,90 лв. /четиристотин четиридесет и четири лева и деветдесет стотинки/.

 

2.6. Поземлен имот с номер 118182, с площ от 1.828 дка/ един декар осемстотин двадесет и осем квадратни метра /, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „ Край село ”, описан в АЧОС 5630/29.03.2012 г. при съседи имоти с номера 119811,050405,118118,000105,118120 , на пазарна цена от 1 147,00лв./ хиляда сто четиридесет и седем лева без ДДС / и данъчна оценка в размер на 309,00 лв./триста и девет лева/.

 

2.7. Поземлен имот с номер 119811, с площ 2.669 дка / два декара шестстотин шестдесет и девет квадратни метра / и начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село ”, описан в АЧОС 5631/29.03.2012 г., при съседи имоти с номера 118037,118187,118120,118182,050405,119812, на пазарна цена от 1670,00 лв. / хиляда шестстотин и седемдесет лева без ДДС/ и данъчна оценка в размер на 412,00 лв. /четиристотин и дванадесет лева/.

 

  1. Поземлен имот с номер 118187, с площ 2,085 дка / два декара и

осемдесет и пет квадратни метра /, с начин на трайно ползване нива, трета категория на земята, находящ се в местността „Край село ”, описан в АЧОС 5632/29.03.2012 г., при съседи имоти с номера 000105,118120,119811,118037,000106, на пазарна цена от 1308,00 лв. / хиляда триста и осем лева без ДДС / и данъчна оценка в размер на 352,50 лв. /триста петдесет и два лева и петдесет стотинки/.

 

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост приема пазарната цена на имотите, описани в т. 2.

 

 1. Възлага на Кмета на Община Дулово да извърши съответните процедурни действия по разпореждане с имотите.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областният управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

В резултат на натрупаните задължения от предходни години и финансовите затруднения по текущи и стари разплащания в направление „Образование – ЦДГ” възникна необходимостта от допълнително финансиране и осигуряване на средства за извършване на неотложни разходи. В тази връзка постъпи предложение от кмета на общината за увеличаване бюджета на общината за 2012г. на направление „Образование-ЦДГ”.

По т.1.12. от дневния ред, след поименно явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”- няма, на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинския бюджет и чл.17 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет - Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 102

 

 1. Изменя бюджета на община Дулово за 2012 година, като увеличава приходната и разходна част, както следва:

 

по ред

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

НАИМЕНОВАНИЕ

НА ПАРАГРАФА И ДЕЙНОСТТА

на

§§

 

С У М А

 

А.ПО ПРИХОДА:

 

 

100 000

1.

Неданъчни приходи

Такса администр.услуги

27 11

50 000

 

 

Др.общински такси

27 29

50 000

 

Б. ПО РАЗХОДА:

 

 

100 000

1.

Д/ст „Целодневни детски градини”

Издръжка

10 00

100 000

 

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областният управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 дневен срок по реда на АПК пред Административен съд Силистра

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

По т.2.1. от дневния ред, след явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 187/18.04.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 103

 

 

 1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лв. на ФАТМЕГЮЛ МЕХМЕД АЛИ, ЕГН: 470224**** от с.Чернолик, ул. „Камчия” № 6, общ.Дулово, обл.Силистра за подпомагане обучението на непълнолетните й внучки, които са настанени в семейството й, съгласно Решение № 211 от 20.11.2006 година на Дуловски Районен съд.

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

По т.2.2. от дневния ред, след явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 180/11.04.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 104

 

 

 1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лв. на РОСЕН ИВАЙЛОВ РАШКОВ, ЕГН: 750513**** от гр.Дулово, ул. „Марица” № 6, общ.Дулово, обл.Силистра за провеждане на лечение.

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

По т.2.3. от дневния ред, след явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 185/18.04.2012г., на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.54, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 105

 

 

 1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лв. на ГЮНАЙ МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ, от с.Правда, общ.Дулово, обл.Силистра за транспортиране на близък роднина, починал на територията на Република Германия.

 2. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на решението.

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА

__________________________________________________________________________________

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/23100, факс 23020, e-mail: obs_dulovo@abv.bg

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

П Р О Т О К О Л

8

08.05.2012 година

 

По т.2.4. от дневния ред, след явно гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ”- няма, „ВЪЗД.СЕ”– няма, във връзка с постъпило заявление вх. № 194/24.04.2012г., Общински съвет – Дулово, п р и е

 

Р Е Ш Е Н И Е № 106

 

 

 1. Отлага вземане на решение по Заявление с вх. № 194/24.04.2012г., относно отпускане на еднократна помощ.

 

 1. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Дулово и областния управител на обл. Силистра в 7-дневен срок от приемането му

 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

 

 

 

 

 

 

 

инж.Сезгин Галиб

Председател ОбС-Дулово