ЗАПОВЕД № 886 / 01.08.2013 г.

02.08.2013 16:36

З А П О В Е Д

 

№ 886

01.08.2013 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

ОТМЕНЯМ:

 

Чл. 8, т. 1 от вътрешните правила за организацията на административното обслужване, считано от 01.08.2013 г., както следва:

 

Работното време на административното звено за обслужване на клиенти в Общинския център за услуги и информация на граждани и дирекция „Местни приходи” ще работят еднакво с други дирекции и сектори в Общинската администрация.

Съгласно заповедта за работното време за служителите в ОбА./8.30-12.00ч и от 13.00 до 17.30ч/

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на персонала на Общинска администрация.

 

 

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово