Банкова Сметка

БАНКОВА СМЕТКА

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
БАНКОВА СМЕТКА-BG32FINV91508415830421
БАНКОВ КОД – FINVBGSF

БИН- ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ -442100
БИН- ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ- 442400
БИН – ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА- 442300

БИН-ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН-442500

БИН –ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО-444100

БИН-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ-444200

БИН-ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ЗЕМЯ-445600

БИН-ГЛОБИ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ,НАК.ЛИХВИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НАЧЕТИ-446500

БИН-ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ-447000

БИН-ТАКСА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ-448001

БИН-ТАКСА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ-448007