БАНКОВА СМЕТКА С КОДОВЕ ЗА ДАНЪЦИ

Дирекция „Местни приходи”

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/25350

 e-mail:mestniprihodi@abv.bg

 

  БАНКОВА СМЕТКА С КОДОВЕ ЗА ДАНЪЦИ

Банкова сметка

Първа инвестиционна банка

Банков код FINVBGSF

BG32FINV91508415830421

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ

441400

Окончателен годишен патентен данък

441400

Данък таксиметров превоз

442100

Данък върху недвижими имоти

442300

Данък върху превозни средства

442400

Такси за битови отпадъци

442500

Данък при придобиване на имущества по дарения  и възмезден начин

442800

Туристически данък

444100

Приходи от наеми на имущества

444200

Приходи от наеми на земя

445500

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

445600

Приходи от продажби на земя

446500

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

447000

Други неданъчни приходи

448001

Такси за технически услуги

448007

Такса за административни услуги

448090

Други общински такси