Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”

7650 гр.Дулово,ул.”Васил Левски”18,тел.0864/ 2-53-50; 2-22-17, еmail:direkciamp@ abv.bg

 

 

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Дирекция „Местни приходи” уведомява всички физически лица и еднолични търговци, които извършват патентни дейности, съгласно закона за местните данъци и такси, че крайният срок за деклариране на извършваните от тях дейности е 31 януари 2020г.

Декларации се подават при служителите в дирекцията, където се осигуряват безплатни формуляри и образци за попълване на същите.

 Размерите на годишния данък за различните видове патентни дейности са определени с решение на Общински съвет-Дулово през 2009г. и не са променяни до сега и през 2020г. са както следва:

 

Приложение № 2 към чл. 56 от Наредба №15 за определяне размеря на местните данъци на територията на община Дулово

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности
І зона
ІІ зона
... зона
... зона

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя   за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди

в града – 90 лв.

в селата – 40 лв.

 

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1—2 звезди

в града – 10 лв.

в селата – 5 лв.

3 звезди

в града – 20 лв.

в селата – 10 лв.

б) заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

в града – 8 лв.

в селата – 4 лв.

 3 звезди

в града –12 лв.

в селата – 6 лв.

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

в града – 8 лв.

в селата – 4 лв.

3 звезди

в града – 12 лв.

в селата – 6 лв.

г) кафе-сладкарници

1—2 звезди

в града – 8 лв.

в селата – 4 лв.

3 звезди

в града – 12 лв.

в селата – 6 лв.

д) барове:

—    дневни:

2 звезди

в града – 12 лв.

в селата –6 лв.

3 звезди

в града – 60 лв.

в селата –20 лв.

  • нощни:

2 звезди

в града – 33 лв.

в селата –10 лв.

3 звезди

в града – 36 лв.

в селата – 40 лв.

е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 

в града – 150 лв.

в селата – 100 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя   за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.

                                                 в града – 12лв.                             в селата – 6 лв.                                                                                                           

4. Платени паркинги — данъкът се определя  за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.

                                                 в града – 35 лв                          в селата – 10 лв.

 

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.   

                                                 в града –250 лв                          в селата – 80 лв.

 

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.  

                  в града –250 лв                          в селата – 60 лв.

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

                в града –1000 лв                          в селата – 700 лв.

8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя  според

 местонахождението на обекта.в града –60 лв                          в селата – 40 лв.

9. Металообработващи услуги—данъкът се определя ,  според местонахождението на обекта.

в града –350 лв                          в селата –100 лв.

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта:

в града –260 лв                          в селата – 80 лв.

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя  на брой устройство според местонахождението на обекта.

в града –350 лв                          в селата – 180 лв.

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта.

в града –250 лв                          в селата –150 лв.

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя  за работно място, според местонахождението на обекта.

в града –200 лв                          в селата – 80 лв.

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя , според местонахождението на обекта.

в града –120 лв                          в селата –60 лв.

15. Тапицерски услуги — данъкът се определя ,  според местонахождението на обекта.

 в града –300 лв                          в селата – 180 лв.

16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя, според местонахождението на обекта: 

в града –450 лв                          в селата – 190 лв.

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –700 лв                          в селата – 280 лв.

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –200 лв                          в селата – 100 лв.

19. Стъкларски услуги — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта:

в града –240 лв                          в селата – 100 лв.

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –300 лв                          в селата – 80 лв.

21. 

 

22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –4200 лв                          в селата –3000 лв.

23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града – 960 лв                          в селата – 500 лв.

24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –3600 лв                          в селата –2000 лв.

25. Фотографски услуги — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта.

в града –440 лв                          в селата – 200 лв.

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –700 лв                          в селата – 300 лв.

27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта. в града –240 лв                          в селата – 150 лв.

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта.

в града –100 лв                          в селата – 50 лв.

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя,  според местонахождението на обекта.

в града –72 лв                          в селата – 50 лв.

30. Заложни къщи – данъкът се определя, според местонахождението на обекта:

в града –12000 лв                          в селата – 3000 лв.

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –90 лв                          в селата – 30 лв.

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя, според местонахождението на обекта.

в града –865 лв                          в селата – 300 лв.

33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, размера на данъка за брой съоръжение

в града –146 лв                          в селата –100 лв.

б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение

в града –17 лв                          в селата – 8 лв.

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на 40 лв., и билярд — данъкът за маса 

в града –72 лв                          в селата – 40 лв.

34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м.                              в града –2,50 лв                          в селата – 1,50 лв.

              и за един фитнес уред -      в града –540 лв                           в селата – 300 лв.

 

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя  на брой съоръжения според местонахождението на обекта:

в града –243 лв                          в селата – 133 лв.

36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.

 

б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.

 

37. Услуги с атрактивен характер:

а) корабчета

750 лв. на брой

 

б) лодки

450 лв. на брой

 

в) яхти

900 лв. на брой

 

г) джетове

900 лв. на брой

 

 

д) влакчета

 30 лв. на място

 

е) файтони

75 лв. на място

 

ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой оборудване

 

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване

 

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

150 лв. на място

 

к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой

 

л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети

200 лв.

 

б) други МПС

400 лв.

 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на 200 лв. за брой моторно превозно средство.

 

40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн — 330 лв.

 

б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни       и самодвижещи се машини —  110 лв.

 

в) прикачни, навесни и стационарни машини — 15 лв.

 

           
 

 

Закон за местните данъци и такси

/обн.ДВ.бр.117/1997г. изм. и доп. ….ДВ.бр.101/2013г.бр.95/2015г.бр.97/2016г.бр.99/21.12.2017г.бр.98/27.11.2018г. изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г., доп. ДВ. бр.38 от 10 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г.

Раздел VI.
Патентен данък (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

Чл. 61з. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал. 1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал. 1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 61м. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 61л, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 61н. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал. 1 и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2.

Чл. 61о. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Данъчните декларации по чл. 61н се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването и се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Чл. 61п. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 61н, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаването и.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 61о, ал. 2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столичната община.

Чл. 126а. (Нов - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 61н или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в декларацията по чл. 61н, водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

08.01.2020г.