Данъчна кампания 2020

Тази година данъчната кампания ще започне на 10 януари поради промени в данъчното законодателство. Срокът за деклариране на доходи от физическите лица  e  до 30 април, а подаването на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци от фирмите е до 31 март.

 Данъчните декларации за доходите на физическите лица  могат да се подават в офисите на НАП,  по пощата с обратна разписка и по електронен път.  

От 2020г.  самоосигуряващите се лица по Кодекса за социално осигуряване подават годишни декларации за доходите си от 2019г.  само по електронен път. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2020 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 март 2020 г.

Отпада задължението към  данъчните декларации да се  прилагат служебни бележки по чл.45 от ЗДДФЛ, копие на валидно ТЕЛК/НЕЛК  решение.

През месец март 2020г. на сайта на НАП ще е достъпна предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които имат Персонален идентификационен  код/ ПИК/   от НАП  или Квалифициран електронен подпис/КЕП/.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично, във всеки офис на НАП, чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено в заявлението  лице.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.