ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ДО

ИНЖ.НЕВХИС МУСТАФА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ,

ГР.ДУЛОВО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

             От Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ОТНОСНО: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Уважаеми г-жо Председател,

 

            Съществуващата  досега  Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и  продажба на общински жилища е отменена    с Решение №27/11.04.2019г. на Административен съд, гр.Силистра.

            Съгласно чл.45а, ал.1 от Закона за общинската собственост, условията и редът за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища се  определят с наредба на общинския съвет. Наредбата ще регламентира ясни и конкретни условия и ред, за целесъобразното и законосъобразно разпореждане с наличния жилищен фонд.

Във връзка с гореизложеното, предлагам  Общински съвет - Дулово да вземе следното

                                                   РЕШЕНИЕ:

             На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.45а ,ал.1 от Закона за общинската собственост приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища

 

С уважение,

Д-р Юксел Ахмед

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Съгласувал:

Доротея Тотева

зам.-кмет „Хуманитарни дейности”    

            Изготвил:                                                           

            Пенка Томова

            гл.експерт ЖН и СП