ЗАПОВЕД №..46/08.10.2019г.

ДГ,,Пролет“  с.Межден  общ.Дулово  обл.Силистра

п.к.  7672  с.Межден  ул.,,Страцин“№2  тел.0897495526e-mail: cdg_mejden@abv.bg

 

 

ЗАПОВЕД

№..46/08.10.2019г.

На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ и представено мотивирано предложение от назначената със Заповед №..45/02.10.2019г. комисия за разглеждане на постъпилите предложения и извършен избор на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“,

ОПРЕДЕЛЯМ

1. По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в ДГ„Пролет”с.Межден за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години, обявявам за определени следните заявители:

  1. Заявител по Схема „Училищен плод“ – БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ ЕООД- брой доставки 46
  2. Заявител по Схема „Училищно мляко“ –БГ АГРО ПЛОДОВА КОМПАНИЯ ЕООД–брой доставки 50

2. На основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да бъде публикувана на интернет страницата на учебното заведение.

3.На основание чл. 13, ал. 3 от Наредбата, настоящата Заповед да се предаде на определените заявители по съответните схеми, както и копие от предоставените от тях документи към представените предложения по процедурата, заверени с „вярно с представените документи“. Същата да послужи пред ДФ „Земеделие“.

 

Дата:08.10.2019г.                                               Директор:.........................