З А П О В Е Д №РД-04-81/06.02.2020 г.

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД-04-81/06.02.2020 г.

                                                              

 

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради намаление броя на децата в детските градини, във връзка със Заповед № РД-01-10/28.01.2020 г. на РЗИ – Силистра.

 

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

 Да се преустанови работният и учебен процес в детски градини: „Щастливо детство“- гр. Дулово; „Мир“гр. Дулово и изнесени групи - с. Поройно, яслени групи; „Първи юни“- с. Окорш и изнесени групи– с. Вокил, с. Овен; „Пролет“- с. Паисиево и изнесени групи- с. Долец, с. Орешене; „Пролет“- с. Межден и изнесени групи – с. Колобър, с. Таслаково, с. Секулово, с. Раздел; „Здравец“- с. Чернолик и изнесени групи – с. Златоклас, с. Правда , с. Руйно, с. Яребица  за периода 06.02.2020 г. - 07.02.2020 г. включително.

Трудово-правните отношения да се уредят по силата на чл. 42, ал. 4, т. 4.2. от КТД или  по  чл. 155, ал. 4 и ал. 5 и чл. 160 от Кодекса на труда.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Йозлем Хамид – главен експерт  отдел „Образование”.