З А П О В Е Д № РД-04-551

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

З А П О В Е Д

   №  РД-04-551

 

гр. Дулово, 27.09.2019  г.

 

                На основание чл. 44, ал. 1, т.1, т.2, т.4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 221 от Изборния кодекс и Наредба № 1 на Общински съвет – Дулово, с цел осигуряване на спокойна обстановка по време на Изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения, непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на община Дулово, в магазините, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на община Дулово  в предизборния и изборния ден – 26.10.2019 год. и 27.10.2019 г.

 

  1. ЗАБРАНЯВАМ всякакви масови прояви в предизборния и изборния ден, които могат да създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред.

 

  1. Задължавам длъжностните лица по гражданско състояние да уведомяват за забраната лицата, желаещи да сключат граждански брак.

 

  1. Настоящата заповед има действие и при произвеждане на балотажи /II-ри тур/ на

Изборите за общински съветници и кметове, съответно за датите на предизборния и изборния ден – 02.11.2019 г. и 03.11.2019 г.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на Общината,

началника на РУП - Дулово, кметовете и кметския наместник, както и временно изпълняващите длъжността „Кмет“ в населените места на общината.

Настоящата заповед да се оповести на населението чрез местните средства за

масово осведомяване.

 

ЮКСЕЛ ИСМАИЛ

За кмет на Община Дулово

/Съгласно Заповед № РД-04-540/24.09.2019 г./

 

ЦК/ПАО