З А П О В Е Д №950/18.12.2017г.

            

ОБЩИНА  ДУЛОВО,  ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20,

e-mail: dulovokmet@abv.bg, www.dulovo.bg   

 

 

З А П О В Е Д

950/18.12.2017г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА; чл.15,ал.3, т.3, т.4; чл.15, ал.4, т.4 на Наредба № 11на Общински  съвет Дулово и  във връзка с постъпили Молби-Декларации от предприятия /юридически лица и еднолични търговци/ за определяне и заплащане на Такса битови отпадъци според количеството битови отпадъци                                              

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

      І .Собствениците и имотите в общината, за които през 2018г.

         ще се начислява и събира такса битови отпадъци според 

         количеството им:     /Справка-Приложение 1/

ІІ. За всички горепосочени имоти: 

          1.Находящи се в гр.Дулово  да се начислява и събира такса битови     

             отпадъци според количество битови отпадъци в общ размер на

             1092,00лв. за 1брой контейнер на година.  

          2.Находящи се в селата да се начислява и събира такса битови    

             отпадъци според количество битови отпадъци в общ размер на   

             774,80 лв.за 1брой контейнер на година.

     ІІІ. Освен таксата по т.II предприятията заплащат и такса за услугата по    

           поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в   

           размер пропорционален в промил на данъчната оценка на имота.

     IV. Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените  

      лица, „АСТОН СЕРВИЗ” ООД гр.София и на служителите в  

      Дирекция „Местни приходи” за изпълнение.

 

 

 

    Д-р Юксел Ахмед:

     Кмет на Община Дулово

 

     Изготвил:

     Мюмюн Неджиб

     Директор Дирекция „Местни приходи”

 

    

Прикачени файлове: