Община Дулово изпълни успешно проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”

Финансирането по проекта е със средства по Програма за развитие на селските райони  2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 19/07/2/0/00420 от 22.11.2017 г. сключен между община Дулово и Държавен фонд „Земеделие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 869 691, 94 лева без ДДС

Основната цел на проекта бе чрез рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Дулово да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

 

Конкретни цели на проекта:

Конкретна цел 1 - Качествено и трайно подобряване на уличната мрежа в Община Дулово за по-добро транспортно-комуникационно обслужване на населението;

Конкретна цел 2 - Повишаване безопасността на движение за жителите и гостите на града, включително улесняване достъпа на хора с увреждания, чрез подобряване качеството на настилката и  рехабилитацията на тротоари.

 

В рамките на проекта успешно бяха изпълнени заложените дейности:

  1. Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово. Чрез реализирането на този дейност бяха възстановени и подобрени транспортно- експлоатационните качества на пътната настилка и тротоарите с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване.

В рамките на проекта бяха рехабилитирани и реконструирани улица „Добруджа“ и улица „Шуменско шосе“, както и тротоарите към тях. Изпълнението на дейността приключи с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа на 18.09.2019 г.

  1. Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект:“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”,
  2. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект:“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”
  3. Консултантски услуги по проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово