П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне състав на ОИК за произвеждане на Изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.

Изх. №  6249 / 12.08.2019  г.

 

 

ДО

ЦЕНТРАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПП   ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП за България”

КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

ПП  ДПС

ПП „Воля“

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

ДО

ОБЛАСТНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПП   ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП за България”

КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

ПП  ДПС

ПП „Воля“

КОАЛИЦИЯ „Демократична България – ОБЕДИНЕНИЕ“

 

П О К А Н А

 

за провеждане на консултации за определяне състав на ОИК за произвеждане на Изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ  И ГОСПОДА,

На основание  чл. 75 от Изборния кодекс (ИК),на 16.08.2019 г. /петък/ , от 14.00 ч., в административната  сграда на Община Дулово, ет. 2, зала № 13,  ще се проведатконсултации за определяне състав на общинска избирателна комисия /ОИК/, при спазване разпоредбите на  Решение № 600-МИ/09.08.2019  г.  на ЦИК. В тази връзка, каня Ваши упълномощени представители, като  участниците в консултациите следва да представят следните документи:

  1. Подписано писмено предложение /Списък/ за състав на ОИК, което съдържа:

-  наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

        -  трите имена и ЕГН на предложените лица /по документ за самоличност/;

        -  длъжността в комисията за която се предлагат;

        -  образование, специалност;

        -  телефон за връзка.

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.

                4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).

                5. Предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

                6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение № 1 към Решение № 600-МИ/09.08.2019  г.  на ЦИК ). Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

Изискуемите горепосочени документи остават като неразделна част от протокола за консултациите, който се изпраща в Централна избирателна комисия в срок до 24.08.2019 год. Документите по т. 3 и т. 4 се представят също при провеждане на последваща консултация за състави на СИК/ПСИК, ведно с поименно писмено предложение за лицата.

Лице за контакти: Рейхан Узунов, секретар на Община Дулово

Тел.: 0864 / 2 27 57; 0884950006;  Ел. адрес:   otd@abv.bg

С уважение,

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

ЦК/ПАО