П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2018 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичнитефинанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетнапрогноза за местните дейности и за следващитетри години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинскиябюджет на Община Дулово, организирампровеждане на публичнообсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2018г. на Община Дулово.

Публичнотообсъждане ще се проведе на02.09.2019 г. (понеделник) от 17:00 часа, в зала № 1, в сградата на Общинскаадминистрация Дулово.

Отправямпокана към жителите на общината, неправителственитеорганизации, представителите на бизнеса, на средствата за масовоосведомяване и цялатаобщественост за участие.

Материалите по отчета са на разположение на заинтересованителицавсекиработенден, в сградата на общинскаадминистрация, стая № 22, ет.2,  публикувани са и на сайта на община Дулово:   www.dulovo.bg

Мнения, препоръки и становища по темата на обсъжданетомогат да се изпращат на    e-mail: obs_dulovo@abv.bg, както и в деловодството на общината.

 

инж.СЕЗГИН ГАЛИБ

Председател ОбС-Дулово