П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2019г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Днес 04.01.2019г.се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2019г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, общински съветници,кметове на кметства, ръководители на направления, директори на второстепенни разпоредители с бюджета,служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Обсъждането беше открито от Ваня Петрова – гл.експерт „Връзки с обществеността” при община Дулово. Тя поздрави всички гости и представи ръководството на общината в лицето на кмета на общината д-р Юксел Ахмед, неговите заместник кметове Юксел Исмаил и Доротея Тотева, председателят на общинския съвет инж. Сезгин Галиб, директорите на дирекция „Финанси” Светла Господинова и дирекция „Местни приходи” Мюмюн Неджиб,секретаря на общината Рейхан Узунов след което изчете Поканата, отправена до общността на Дулово,  разясни целите,  същността и основанието на тази среща и предостави думата на кмета на общината.

Той приветства присъстващите и подчерта, че общественото обсъждане на бюджет 2019г. е в интерес както на гражданите, така и на общинското ръководство, след коетозапозна присъстващите сДоклада към Проекта за бюджет 2019г.  на община Дулово, от който става яснабюджетната рамка, включваща планираните приходи и разходи за делегирани  държавни дейности, местни дейности и дофинансираните държавни дейности с местни приходи и изравнителна субсидия, капиталовата програма, просрочени разходи и увери присъстващите, че и през бюджетната 2019г. ръководството на общината ще продължи работата си по изпълнение на поставените си задачи основавайки се на ясни приоритети и проекти за устойчиво развитие, публичност и прозрачност на дейностите и разходите през годината и ще се реализира при строга финансова дисциплина.

Кмета на общината уведоми присъстващите, чеИнвестиционната програма за 2019г е разработена след проведени срещи с кметовете на населени места.Предвидените средства ще бъдат насочени за нови и предходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите общинска собственост,изграждане,ремонт и поддържане на пътната и улична мрежа.

След подробно изнесените данни от кмета на общината, свързани с Проекта за бюджет за 2019г.Ваня Петрова благодари и прикани присъстващите да отправят своите въпроси .

Петър Георгиев- читалищен секретар.

 

Той зададе въпрос относно средствата планувани заподмяната на столове в киносалона на  Народно читалище „Н. Й. Вапцаров-1895” гр.Дулово

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори, че заложените средства за доставка и монтаж  на нови столове за киносалона  са 10 000 лв. от целева субсидия и 62 539 лв. от преходен остатък.

Въпрос от Йорданка Стойчева  – директор „Държавно социално подпомагане“

 

Тя зададе три въпроса, първият от които е дали се предвиждат нови социални услуги при положение, че има стартирала областна програма  и силна необходимостта от такива, а и всяка нова разкрита социална услуга носи работни места колкото са потребителите. Вторият въпрос е относно Домът за възрастни хора с психиатрични разстройства в с. Правда и необходимостта да се премести понеже не отговаря на изискванията. Третият въпрос е дали може да се намали такса смет на жителите ползващи отопление на газ.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори, че по отношение на третият въпрос не е предвиждано намаляване на таксите за лица ползващи газ за отопление. По първият въпрос кмета се обоснова, че това не е мястото за обсъждане на нови социални услуги и призова за повече конкретика и детайли. При положение, че двете институции са в съседство е редно съвместно да се обсъдят предложенията за разкриване на такива центрове.След разглеждането им може да се  предложи в разбираем вид, с ясна цел и функции, пред Общинския съвет. По отношение на въпроса за домът в село Правда, кметът подчерта, че състоянието му не е добро, но от началото на мандата до момента са направени сериозни промени и няма на разположение сграда отговаряща на изискванията.

ДжюнеитВахид-общински съветник

 

Той предложи, ако е възможно, така както са заложените средства в Инвестиционната програма за рехабилитация на сградата на читалището в  с. Окорш да се предвидят средства и за сградата на читалището в  с. Руйно, понеже се разпада и е в окайващо състояние.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той потвърди тази необходимост, като уточни, че не само в с. Руйно, а голяма част от читалищата се нуждаят от рехабилитация. След приключване на дейностите по ремонта на сградата на читалището в с. Окорш, може да се предвиди изготвяне на КСС на читалището в с. Руйно.

Андрей Христов – пенсионер.

 

                   Той изрази своето мнение, че в така предложеният проект по бюджета 2019г. не е предвидено изграждането на старчески дом. Той предложи да се направи проект и да се внесе в Общинският съвет поради сериозната социална нужда от такъв и изрази желанието си този проблем да стане публичен, както и ръководството да изпълни поетите си ангажименти.Той направи запитване и относно възможността да се възстанови общинският вестник.

Д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово.

 

Той отговори на зададения въпрос, че  в този бюджет няма средства за изложените предложения. В следващият при първа възможност ще се предвидят средства .

 

Поради приключилите изказвания, предложения и мнения Ваня Петрова благодари на присъстващите за участието в публичнотообсъждане на Проекта за бюджет 2019г.

 

 

Гр.Дулово

04.01.2019г.                                                   ПРОТОКОЛЧИК:

 /Сиана  Славова/