СЪОБЩЕНИЕ За вас, работодатели

Агенция по заетостта

 

Дирекция “Бюро по труда”- Дулово

 СЪОБЩЕНИЕ

   За вас, работодатели

Уведомяват се работодателите от общините Дулово и Алфатар, че Д БТ-Дулово разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

·  безработни младежи до 29 г. възраст   (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

22 365

·  безработни лица до 29-год. на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)

4 732

·  за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

423

727

·  за стажуване на безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, което няма трудов стаж по тази професия - (чл. 46 от ЗНЗ)

2 399

·  безработни лица за обучение чрез работа (дуално обучение) чл. 46а от ЗНЗ

4 913

·  безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

2 366

·  безработни лица с трайно намалена работоспособност на пълно или непълно работно време (чл. 52 от ЗНЗ)

4 867

·  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

5 146

·  безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

2 464

·  за чиракуване (чл 55г) и осигуряване на наставник (чл 55г ал. 4 от ЗНЗ)

381

140

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 

·  държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2)

550

 

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

Дирекция „Бюро по труда” разполага и със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ – 3 623 лв.

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - гр. Дулово, ул. „Иван Вазов” № 3, стая № 25, както и на тел. 0864/2-23-59.