СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

    УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА   ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА ДУЛОВО

 

      ПРЕДЛОЖЕНИЕТО Е ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА НА ОСНОВАНИЕ  ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ  

      ЗМСМА, ЧЛ.7,ЧЛ.8, ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ; ЧЛ.11,АЛ.1,ЧЛ.28,АЛ.1 ОТ ЗНА.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ДОКЛАДНА- ЗАПИСКА; ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО И МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА/ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ДУЛОВО, ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ , В ТОВА ЧИСЛО И ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА, ЧРЕЗ ПОДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ДУЛОВО /СТАЯ №3/.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- ДОКЛАДНА- ЗАПИСКА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО

     - ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11     

     - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА

Прикачени файлове: