СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

I.Одобряване на плансметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г.

 

Предложението –докладната записка до Общински съвет е от Кмета на Община Дулово, на основание чл.62; чл.63,ал.1; чл.66; чл.67, от ЗМДТ, ;чл.8, ал.3 от ЗМДТ,чл.13,ал.1чл.14,ал.1 чл.15, ал.1,ал.2, ал.3 от Наредба №11 на Общински съвет – Дулово и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ВКЛЮЧВА:

 

  1. Необходимите разходи по видове дейности, както следва:
  1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци/контейнери, кофи и други –                                                                                                                    000 000лв.
  2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им –            720 000лв.
  3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците–          1 171 000лв.
  4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване –                          100 000лв.

                                                                                                                   Всичко разходи: 1 991 000лв.

 

II. Разликата в размер на  1091 000лв. между необходимите разходи за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г. -1 991 000лв. и очакваните приходи от такса битови отпадъци, в размер на   -      900 000лв. да се финансира от други собствени приходи на Община Дулово.

 

Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/.

 

 

Приложение:Докладна записка на Кмета на Община Дулово 

Прикачени файлове: