Съобщение по чл.32 от ДОПК

Съобщение

                        по чл.32 от ДОПК

 

 

 

До : ЕМУРЛА САМИ АКИФ с  ЕГН:701221XXXX

Данъчен адрес: гр.Дулово, ул.”Марица” №23

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на информационното табло в Община Дулово, Дирекция "Местни приходи", на адрес: гр.Дулово, ул.Васил Левски № 18,  за връчване на АУЗ (Акт за установяване на задължения)№494-1/16.08.2019г.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК(Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), съобщението ще се приложи към преписката и актът ще се счита за редовно връчен.

 

Съобщението е публикувано и на интернет-страницата на Община Дулово  -   www.dulovo.bg

 

 

 

Дата на окачване :02.09.2019г.

Дата на смъкване:.16.09.2019г.

 

 

                                                                                      Еркан  Неби:…………….

                                                                                      Ст. специалист „Местни приходи”