С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

С  П  Р  А  В  К  А

ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

На основание чл.26,ал.3 от закона за нормативните актове /ЗНА/, проектът на план–сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г. е публикуван на интернет страницата на Община Дулово на 17.11.2019г.

В рамките на регламентирания по чл.26,ал.4 от ЗНА срок за предложения и становища по публикувания проект , постъпи предложение от г-жа инж.Невфис Мустафа-Председател на Общински съвет Дулово, относно:

допълнителни разяснения /подробна разбивка/ по разходната част на предоставената план-сметка, както и да се конкретизира видът на собствените приходи за разликата от 1091000лв.

Предложението е прието, като е изготвена и предоставена подробна разбивка по разходната част и другите собствени приходи от които ще се финансира недостигът  за очакваните разходи  за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г./приложение-1/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДоПредседателя

на Общински съвет

 гр. Дулово

 

Уважаема госпожо Председател инж.Невхис Мустафа

 Във връзка с Ваше писмо изх.№320/11.12.2019г., относно допълнителни разяснения по предоставената Ви План-Сметка за сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Дулово за 2020г. , представям подробна разбивка по разходната част:

I.Съгласно изготвена план-сметка, необходимите разходи по видове дейности

за 2020г. са както следва:

    1.осигуряване на съдове за съхраняване на битовите

отпадъци/контейнери,  кофи и други                                   -000 000лв.            

2.събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 

      обезвреждането им                                                                             - 720 000лв.

    в това число:

-до 600 000лв. за „Астон Сервиз“ ЕООД , за извършване на дейности съгласно   

    сключен договор;

   -до 120 000лв. ДДС.

3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците - 937 000ЛВ.

в това число:

                -до 81 000лв. за отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците –

/9лв.натон.по приблизително 9хил.тона отпадъци/;

                -до 621 000лв. за отчисления по чл.64,ал.1 от Закона за управление на

отпадъците- /69лв. на тон по приблизително 9хил.тона отпадъци/; 

                Забележка: съгласно получено уведомително писмо от НСОРБ

отчисленията за 2020г. ще са в размер на 69лв. вместо предвидените до

сега  95лв.    Поради тази  причина ще бъдат намалени и предвидените в

план-сметката разходи за 2020г.

                -до 135 000лв. за такса за депониране в регионалното депо гр.Силистра –

/15лв.на тон по приблизително 9хил.тона отпадъци/.

                -до 100 000лв. за дейности по селските торища.

4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване                                                                                                -100 000лв.

в това число:

   -до 100 000лв. за „СОЧ“ ЕООД, за извършване на дейности съгласно сключен

договор;

Всичко разходи: 1 757 000лв.

 

II.Недостигът в размер на 857 000лв. между очакваните приходи от ТБО и 

 необходимите очаквани разходи за дейностите по сметосъбиране ,

сметоизвозване,  обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други

съоръжения, чистота на териториите за обществено ползване на

територията на община Дулово за 2020г.,предлагам да се финансира от

други собствени приходи на Община Дулово, в това число :

- 28 000лв. окончателен патентен данък;

-240 000лв.данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин;

-  13 000лв. нетни приходи от продажби на услуги, стоки; 

-100 000лв. приходи от наеми на имущество;

-199 000лв. приходи от наеми на земя;

-  56 000лв. приходи от такса технически услуги;

-  69 000лв. приходи от такса административни услуги;

-  22 000лв. приходи от глоби, санкции и неустойки;

-130 000лв. приходи от наказателни лихви за данъци, такси.

 

 

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД:

Кмет на Община Дулово

 

 

Съгласувал:

Юксел Исмаил:

Зам.–кмет на Община Дулово

 

 

Изготвили:

Баязит Алиш:

Главен специалист „Екология”

 

 

Мюмюн Неджиб:

Директор дирекция „Местни приходи”