С П Р А В К А ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

С  П  Р  А  В  К  А

ПО ЧЛ.26, АЛ.5 ОТ Закона за нормативните актове

На основание чл.26,ал.3 от закона за нормативните актове /ЗНА/, проектът на Наредбаза изменение и допълнение  на Наредба №11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на  услуги на територията на община Дулово е публикуван на интернет страницата на Община Дулово на 17.11.2019г.

В рамките на регламентирания по чл.26,ал.4 от ЗНА срок за предложения и становища по публикувания проект , не са постъпили предложения за изменения и допълнения.

 

 

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД:

Кмет на Община Дулово

 

 

 

Мюмюн Неджиб:

Директор дирекция „Местни приходи”