УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26,АЛ.2 ОТ Закона за нормативните актове

Уведомяваме
Всички граждани, юридически лица ,  собственици и ползватели на недвижими имоти и моторни превозни средства на територията на община Дулово, че е подготвен проект за приемане на изменение и допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.
Предложението е от Кмета на Община Дулово на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, чл.79 от АПК.
Предложението-докладна записка и проект за допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци в община Дулово е на разположение на Общински съвет /ет.2,ст.22/ и общинска администрация /дирекция „Местни приходи“/.
 
 
Заинтересованите лица могат да направят писмени предложения и становища по проекта чрез подаване на същите в деловодството на Община Дулово /стая №3/.
 
 
Приложение:
1.Докладна записка на Кмета на Община Дулово. 
2.Мотиви към проекта за изменение и допълнение на наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.
 
 
       13.12.2018г.