УВЕДОМЛЕНИЕ

Изх.№ 8718/20.11.19г.

Дата:20.11.2019г.

 

До

Заинтересованите лица

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, предлагам на вниманието на жителите на община Дулово, Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Проектът е придружен от мотиви за приемане на Наредбата

В 30-дневен срок, считано от  20.11.2019 год. могат да се  правят предложения и възражения, да се представят  становища в деловодството на общината и на email: dulovokmet@abv.bg

 

 

 

Д-р Юксел Ахмед

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО