Удължен е срокът на бедственото положение в област Силистра

З А П О В Е Д

№ РД-20-39

Силистра, 06.08.2019 г.

 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 50 ал. 1, чл. 64, ал. 2, т. 2 и т. 4 във връзка с чл. 48, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за защита при бедствия и заповеди № РД11-1420 / 20.07.2019 г. и № РД11-1507 / 30.07.2019 г. на д-р Дамян Илиев - Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), след възникнала епидемиологична обстановка в общините Силистра, Ситово, Главиница и в изпълнение на решения от Протокол № 2 / 30.07.2019 г., взети на заседание на Областен кризисен щаб във връзка с ограничаване и ликвидиране на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) и с цел постигане на пълна координация и взаимодействие за ликвидиране на последствията във възникналите огнища на АЧС,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Удължавам срока на БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на Област Силистра, обявено с моя заповед № РД-20-38/30.07.2019 г., поради установени нови положителни проби за Африканска чума на животни от индустриален свинекомплекс „Ветрен”, община Силистра, при извършения анализ от Областна дирекция по безопасност на храните - Силистра (ОДБХ).
  2. НАЧАЛО - 06.08.2019 г. и КРАЙ - 20.08.2019 г., съгл. чл. 51, ал. 2, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ).
  3. ТОЧНО да се спазват разпорежданията на Заповед № РД-20-38/30.07.2019 г. на Областния управител на област Силистра.

 

Контрол по заповедта ще осъществявам лично.

 

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно за сведение на Министъра на вътрешните работи и на посочените в Заповед № РД-20-38 / 30.07.2019 г. компетентни органи за сведение и изпълнение.

 

Настоящата заповед да се публикува незабавно на електронната страница на Областна администрация Силистра, както и да се разгласи чрез всички информационни канали.

 

 

ИВЕЛИН СТАТЕВ

Областен управител на област Силистра