„Вземи своя ПИК“ от НАП

Национална агенция за приходите предоставя възможност за ползване на повече от 80 различни електронни услуги чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/, Персонален идентификационен код /ПИК/ и свободен достъп.

ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/, или да се получи във всеки един офис на приходната администрация. Получаване на кода става лично, от изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице или от изрично посочено в заявлението  лице.

С ПИК физическите лица могат да подават лесно и удобно данъчни и осигурителни декларации, декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице, искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към НАП, издаване копие на документ, да следят за задълженията си към държавата и плащания, които са направили,  да проверят осигурителния си доход, върху който се внасят осигурителни вноски, също и как е обявен пред НАП трудовия им договор.

От 2020 г. самоосигуряващите се лица по Кодекса за социално осигуряване подават годишни декларации за доходите си за 2019 г. само по електронен път  - с КЕП или ПИК. Ако подадат декларациите си онлайн до 31 март 2020 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 март 2020 г.

Клиентите на НАП, които притежават ПИК  ще могат  да проверяват  своите данъчни и осигурителни задължения не само онлайн - с ПИК, а и по телефона чрез колцентъра на Агенцията, след като се идентифицират със своя ПИК.

 Чрез издадения от Националната агенция за приходите ПИК,  могат да се ползват и електронни услуги в други ведомства – НОИ, НЗОК, Централен депозитар, Столична община и над 60 други общини в страната.

 

 

                                 *                     *                      *

През 2019г. в Силистра и областта  ПИК  са получили  2228 физически лица,   а през 2018г. техният брой е  -  2577.

Статистиката показва, че през последните годините непрекъснато  се увеличава ръста на  броя клиенти на НАП, използващи предоставените им електронни услуги .

Пълна информация за предлаганите от НАП електронни услуги, може да се намери на страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ или на информационния телефон 070018700.