2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП

 

 

2400 силистренци вече обявиха доходите си пред НАП

 

3/27/2017г.

 

За информация: Галина Димова

                               GSM: 0886 88 94 11

 

2401 физически лица от Силистренска област са подали досега годишната си данъчна декларация за доходите от 2016 г.  

1266 от гражданите (53%) са обявили доходите си чрез електронната страница на агенцията, ползвайки електронен подпис (555 бр.) или персонален идентификационен код (ПИК) – 711 бр. За сравнение за същия период миналата година по интернет са приети 42% от общия брой декларации по ЗДДФЛ).

198 (или 8,2%) от гражданите са използвали услугите на пощите и лицензираните пощенски оператори, за да обявят доходите си за миналата година.

На 30 април изтича срокът, в който годишна декларация подава всеки, който е получил през 2016 година доходи по извънтрудови правоотношения. Тъй като за 2017 г. 30 април е почивен ден, срокът се удължава до първия следващ работен ден – 02 май.

Работилите по граждански договор през изминалата година подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Доходите си пред НАП декларират и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина. Декларация се подава и за да се ползва възможността за различните видове данъчни облекчения.

Декларацията може да се подаде директно в офиса на НАП по постоянен адрес, при служител в пощенски клон, по пощата с обратна разписка или по интернет с електронен подпис или с ПИК. Плащането на данъка става по банков път, по пощата или през интернет. За плащането през мрежата не е нужен електронен подпис. Достатъчно е гражданинът да има дебитна карта и да е заявил пред банката издател или чрез банкомат, че иска да я ползва за електронни разплащания. В офиса на Агенцията в Силистра същи има разкрити и банкови гишета.

Пълна информация за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски граждани и фирми могат да получат на сайта на НАП www.nap.bg и в работно време на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.