Европроекти

Показани 1 - 10 от 63

ОБЯВЛЕНИЕ

13.05.2020 14:11

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

О Б Я В Л Е Н И Е

13.05.2020 14:10

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дулово”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Абониране за Европроекти