Европроекти

Показани 1 - 10 от 60

ОБЯВЛЕНИЕ

13.05.2020 14:11

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

О Б Я В Л Е Н И Е

13.05.2020 14:10

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дулово”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Община Дулово изпълни успешно проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”

29.01.2020 14:59

Финансирането по проекта е със средства по Програма за развитие на селските райони  2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 19/07/2/0/00420 от 22.11.2017 г. сключен между община Дулово и Държавен фонд „Земеделие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 869 691, 94 лева без ДДС

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОИЦ-СИЛИСТРА“

21.12.2018 17:48

В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

В рамките на две събития – пресконференция с медии и представители на местната власт и информационна среща с бенефициенти, партньори и приятели на Центъра, експертите представиха изпълнението на проекта, напредъка по изпълнението на оперативните програми към месец декември, както и предстоящите дейности през 2019 година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

01.05.2018 08:20

На 30.04.2018г. приключва  изпълнението на Проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, договор BG05M9OP001-2.002-0288  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.

Проектът , на стойност  874 977.80 лева, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът за изпълнението на договора беше 19 месеца, считано от 01.10.2016 година.

Абониране за Европроекти