Европроекти

Показани 31 - 40 от 82

Община Дулово изпълни успешно проект “Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”

29.01.2020 14:59

Финансирането по проекта е със средства по Програма за развитие на селските райони  2014-2020, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони,  подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 19/07/2/0/00420 от 22.11.2017 г. сключен между община Дулово и Държавен фонд „Земеделие“.

Общата стойност на проекта възлиза на 1 869 691, 94 лева без ДДС

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТ „ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОИЦ-СИЛИСТРА“

21.12.2018 17:48

В Областен информационен център – Силистра се състоя информационен ден във връзка с приключване на проект „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”.

В рамките на две събития – пресконференция с медии и представители на местната власт и информационна среща с бенефициенти, партньори и приятели на Центъра, експертите представиха изпълнението на проекта, напредъка по изпълнението на оперативните програми към месец декември, както и предстоящите дейности през 2019 година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТ ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

01.05.2018 08:20

На 30.04.2018г. приключва  изпълнението на Проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, договор BG05M9OP001-2.002-0288  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.

Проектът , на стойност  874 977.80 лева, се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът за изпълнението на договора беше 19 месеца, считано от 01.10.2016 година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

14.02.2018 10:50

През месец януари 2018 г.  продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Независим живот за гражданите на Дулово", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

22.08.2017 17:01

Продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Дулово“, осъществяващ се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В  Звеното за почасово предоставяне на социални услуги  до края м.юли 2017година са предоставени  интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на 132 лица с увреждания,  в т.ч.

Областен информационен център – Силистра съвместно с Национална служба за съвети в земеделието - Силистра организират информационна среща в гр.Дулово

20.07.2017 08:16

Областен информационен център – Силистра съвместно с Национална служба за съвети в земеделието - Силистра организират информационна среща в гр.Дулово на тема „Актуални възможности за подпомагане на

Абониране за Европроекти