Европроекти

Показани 71 - 80 от 82

ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ЕС ЧРЕЗ БЧК В ОБЩИНА ДУЛОВО

05.02.2016 18:45

ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ  ОТ ЕС ЧРЕЗ БЧК В ОБЩИНА ДУЛОВО

Населено място

Общ брой бенефициенти

Получили продукти бенефициенти

Починали бенефициенти

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА

17.12.2015 17:16

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                           ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА

Обучение на общинската администрация за провеждане на функционален анализ

06.08.2013 16:17

През юли месец, в рамките на изпълнението на проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., се проведе обучение на служители на общинска администрация Дулово за целите, принципите, методите и очакваните резултати от провеждане на функционален анализ.

Абониране за Европроекти