Декларации по ЗПУКИ

Показани 1 - 2 от 2

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДУЛОВО

01.11.2018 17:36

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ  

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ДУЛОВО

/приети с Решение № 494 по Протокол № 38/30.10.2018г./

 

 

 

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Р Е Ш Е Н И Е от заседание на постоянна комисия по конфликт на интереси при ОС – Дулово, проведено на 23.04.2018г

09.05.2018 14:50

На основание §2, ал.2 и ал.1, т.5, предл.първо от допълнителните разпоредби, във връзка с §67, ал.7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество , като орган по §2, ал.5 от ДР на ЗПКОНПИ

 

 постоянна комисия по  конфликт на интереси  при ОС –   Дулово   Р Е Ш И :

 

Абониране за Декларации по ЗПУКИ