Съобщения

Показани 11 - 20 от 55

УВЕДОМЛЕНИЕ

03.12.2021 13:46

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра срещу Правилника за организацията и дейността, приет с Решение № 3 по протокол № 2 от 20.11.2015 г., изм. с решение № 385 по протокол № 29 от 26.01.2018г., изм. и доп.

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2020 г.

02.09.2021 17:28

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

03.11.2020 17:27

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ /СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТНОСНО:

 

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2019 г.

04.09.2020 17:50

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2019г. на Община Дулово.

Публичното обсъждане ще се проведе на10.09.2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа, взала № 1, в сградата на Общинска администрация Дулово.

Съобщение

14.08.2020 15:36

На 13.08.2020г в ОбС-Дулово е внесена жалба, на основание чл.32, ал.2 от ЗА, чл.45, ал.11 ЗМСМА от областен управител на област Силистра  против Решение № 114/30.06.2020г. по Протокол № 9 на Общински съвет – Дулово. С жалбата се иска Съдът да отмени Решение № 114/30.06.2020г., потвърдено с Решение № 124 по Протокол № 10/28.07.2020г.

Съобщение

22.06.2020 11:36

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 изречение 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че се оспорва Решение № 65 по Протокол № 6/31.03.2020г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

11.02.2020 14:00

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

инж. Невхис Мустафа                                                                                     11.02.2020г.

Председател ОбС-Дулово

С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

19.09.2019 18:01

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2018 г.

20.08.2019 17:57

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичнитефинанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетнапрогноза за местните дейности и за следващитетри години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинскиябюджет на Община Дулово, организирампровеждане на публичнообсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2018г. на Община Дулово.

Абониране за Съобщения