Съобщения

Показани 41 - 50 от 55

ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Дулово

01.06.2018 12:57

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и в изпълнение на Решение № 434 по Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Дулово от 29.05.2018г., Общински съвет - Дулово открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Дулово.

Съобразно решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Силистра необходимият брой заседатели е 25/двадесет и пет/ души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са както следва:

УВЕДОМЛЕНИЕ

11.12.2017 20:00

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу чл.5, ал1, т.5 и т.11 и чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

11.12.2017г.

Председател ОбС-Дулово: П / Не се чете/

/ инж.Сезгин Галиб/

Абониране за Съобщения