Съобщения

Показани 51 - 59 от 59

УВЕДОМЛЕНИЕ

11.12.2017 20:00

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу чл.5, ал1, т.5 и т.11 и чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

11.12.2017г.

Председател ОбС-Дулово: П / Не се чете/

/ инж.Сезгин Галиб/

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

08.12.2017 16:37

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С В И К В А М

С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.11.2017 09:17

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

Съобщение

21.11.2017 23:45

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 изречение 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че е подаден протест срещу чл.28, ал.3 и чл.45, ал.1 от  Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Дулово.

Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Силистра и е внесен за разглеждане в открито съдебно заседание на АС-Силистра, насрочено за 10.01.2018г.

Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово

17.11.2017 12:47

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че с Решение № 114 от 14.11.2017г. отменя   Решение № 290, взето по Протокол № 21/25.07.2017 г. на ОбС-Дулово, в частта му, с която е увеличен броя на групите в детска градина с.Окорш, филиал с.Овен, на две групи и съответно щатните бройки за педагогически и непедагогически персонал и Решение № 308 по Протокол № 22/23.08.2017г. на ОбС-Дулово, с което повторно е прието Решение № 290/25.07.2017г.

С В И К В А М ДВАДЕСЕТ И ПЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

26.10.2017 13:30

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

Абониране за Съобщения