Проекти на нормативни актове

Показани 31 - 32 от 32

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове

29.11.2017 09:18

 

С П Р А В К А

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 13.11.2017 г. за срок от 14 дни, бе публикуван проект за Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

17.11.2017 13:24

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26,  ал.3 и ал.4  от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Дулово, в регламентирания срок по чл.26, ал.4 от ЗНА, считано от 17.11.2017г.

Абониране за Проекти на нормативни актове