Конкурси и търгове

Показани 31 - 40 от 53

ОБЯВА

21.06.2013 10:43

На основание Заповед №739/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 05.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

15.05.2013 18:27

На 23.05.2013 г. в зала №13 на община Дулово да се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд, останали свободни след провеждането на обявените търгове.

ОБЯВА

13.05.2013 17:41

На 20.05.2013 г. в зала №13 на община Дулово да се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд, останали свободни след провеждането на обявените търгове. Обектите на търга са идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери.

ОБЯВА

13.05.2013 17:40

 

          На  22.05.2013 г. в зала №13 на община Дулово да се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд, останали свободни след провеждането на обявените търгове. Обектите на търга са  идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери. Обявата за насрочените търгове  да бъде поставена на видно място в сградата на общинската администрация, съответните кметства и сайта на община Дулово.

ОБЯВА

13.05.2013 17:38

На 21.05.2013 г. в зала №13 на община Дулово да се проведат повторни публично оповестени търгове с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд, останали свободни след провеждането на обявените търгове. Обектите на търга са идентифицирани в системата за идентификация на земеделски парцели пасища и мери.

Прекратяване на обществена поръчка по реда на глава 8 „а”

30.10.2012 17:37
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
 
Относно: Прекратяване на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Разработване на документации за процедури за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект „На гости в Добруджа“, съгласно Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/025 по Оперативна  програма „Регионално развитие” (2007-2013) г.,
 
Абониране за Конкурси и търгове