Конкурси и търгове

Показани 31 - 40 от 62

ОБЯВА

13.11.2013 16:17

На основание Заповед №1204/12.11.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 26.11.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА 31.07.2013 продажби1

18.07.2013 16:40

На основание Заповед №820/17.07.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на 31.07.2013г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:
1.1.Поземлен имот с №111018 в землището на с.Орешене, с ЕКАТТЕ 53744, община Дулово, с площ на имота 0,779 дка, трета категория на земята, с начин на трайно ползване - нива, в местността „Край село”, описан в АЧОС №5039/15.07.2004г., при съседи имоти с номера: 111017, 010004, 111019, 000230, при първоначална тръжна цена в размер на 856,00лв. без ДДС /осемстотин петдесет и шест лева без ДДС/, депозит за участие в търга 85,60лв., стъпка на наддаване 85,60лв. и начален час на провеждане 10,00 часа.

ОБЯВА 29.07.2013 наеми

17.07.2013 20:46

На основание Заповед №818/16.07.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 29.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА 30.07.2013 наеми

17.07.2013 20:44

На основание Заповед №819/16.07.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 30.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

21.06.2013 10:47

На основание Заповед №740/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 02.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

21.06.2013 10:46

На основание Заповед №741/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 03.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

21.06.2013 10:45

На основание Заповед №742/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 04.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

ОБЯВА

21.06.2013 10:43

На основание Заповед №739/19.06.2013г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1.Търгове чрез явно наддаване на 05.07.2013г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост за срок от 3 /три/ години, както следва:

Абониране за Конкурси и търгове