Профил на купувача

Показани 1 - 10 от 14

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

11.03.2015 17:12

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. Васил Левски №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail:dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: д-р Юксел Ахмед

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача:www.dulovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Документация за участие в открита процедура

23.09.2014 20:47

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Изработване на проект за общ устройствен план на община Дулово “

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

10.09.2014 20:08

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. " Васил Левски" №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail:dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: гр. Дулово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача:www.dulovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

27.08.2014 14:47

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на Община Дулово по обособени позиции”, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-006 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-007 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-008

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

26.08.2014 07:45

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ
„Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово “ – по седемнадесет самостоятелно обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

21.05.2014 08:47

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Дулово, ул. " Васил Левски" №18, За: д-р Юксел Ахмед, Република България 7650, Дулово, Тел.: 0864 23000, E-mail: dulovokmet@abv.bg, Факс: 0864 23020

Място/места за контакт: гр. Дулово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dulovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dulovo.bg.

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

14.05.2014 08:12

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и областната транспортна схема от квотата на Община Дулово по обособени позиции”, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Автобусна линия от републиканската транспортна схема: Дулово – Варна, с маршрутно разписание № 19201 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-006 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-007 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-008 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Листец и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-009 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Автобусна линия от областната транспортна схема: Дулово – Силистра и обратно, с маршрутно разписание № СС-02-010

Абониране за Профил на купувача