Нормативни актове

Показани 31 - 40 от 52

ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

30.11.2013 10:37

Мотиви за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово приета с Решение № 334 от 21.12.2009г.,(изм.и доп.с решение №516/27.01.2011г.)

МОТИВИ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА

НАРЕДБА № 23

23.09.2013 08:51

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за обособяване на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания, по издаване на карта за паркиране и правилата за използване на улеснения при паркиране.

(2) Наредбата се прилага на цялата територия на Община Дулово по отношение на всички обозначени места за паркиране от хора с трайни увреждания, независимо от техния стопанин.

НАРЕДБА № 22

23.09.2013 08:49

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в Община Дулово.

Чл. 2. Закрилата на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява.

Чл. 3. Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, учащо в общинско училище.

Чл. 4. Закрилата по наредбата се предоставя с цел:

НАРЕДБА №14 за реда и условията за поемане на общински дълг

02.07.2012 10:31


/приета с Реш.№
8 по Протокол № 2/06.12.2007г., изм.и доп. с Реш.№ 407 по Протокол № 30/30.04.2010г., изм.и доп. с Реш.№ 19 по Протокол № 4/28.12.2011г на Общински съвет- Дулово/

Абониране за Нормативни актове