ОБЩИНА ДУЛОВО

Общ регламент за защита на личните данни

(Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR)

 1. От какви лични данни се нуждаем/Какви лични данни събираме?

Нашата политика за защита на личните данни урежда използването и съхранението на вашите данни. Община Дулово с ЕИК 000565416 и адрес на управление гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, следва високи стандарти за сигурност и поверителност, при обработването на личните Ви данни, прилагайки своята политика за защита на личните данни.

Община Дулово е администратор /обработващ личните данни/, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте. Ние събираме от Вас следните видове лични данни:

 • Идентификационни данни;
 • Специални финансови данни;
 • Личностни характеристики;
 • Състав на семейството;
 • Категории правни данни;
 • Данни за пребиваването;
 • Образование и обучение;
 • Видеозаписи.
 1. Защо са ни необходими?

Нуждаем се от вашите лични данни, за да Ви предоставим следните услуги:

 • Административни услуги “Зелена система”;
 • Административни услуги “Земеползване”;
 • Административни услуги “Кадастър”;
 • Административни услуги “Контрол по строителството”;
 • Административни услуги “Местни данъци и такси”;
 • Административни услуги “Нотариална дейност”;
 • Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне;
 • Административни услуги “Реклама“(Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи;Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение;Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони)
 • Административни услуги “Селско стопанство и екология”;
 • Административни услуги “Социални дейности”;
 • Административни услуги “Транспорт”;
 • Административни услуги “Търговия, туризъм, транспорт”;
 • Административно-технически услуги “Общинска собственост”;
 • Административно-технически услуги “Устройство на територията”;
 • Вътрешни услуги;
 • Държавна собственост;
 • Правни и административно-технически услуги;
 • Регионално развитие и териториално устройство.
 1. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват в рамките на сградния фонд на Община Дулово, намиращ се на територията на централно управление в гр. Дулово, ул. Васил Левски №18. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Европейския регламент за защита (ЕС 2016/679) както и според изискванията на международният стандарт за сигурност на информацията ISO 27001.

Ние не предоставяме достъп на трети страни до вашите лични данни, освен случаите, предвидени в приложимото законодателство на Република България.

 1. Колко дълго ги пазим?

Съгласно “Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции”, ние сме задължени да съхраняваме вашите данни за 5 години в съответствие с вътрешната ни нормативна уредба, а именно: “Процедура за съхранение и запазване”. След този период личните Ви данни ще бъдат необратимо унищожени освен в случаите, в които има друго законово изискване за съхранение, за по-дълъг срок.

 1. Какви са вашите права?

Ако смятате, че обработваните от нас Ваши лични данни, са неточни или непълни, имате възможност да поискате тази информация, за да я коригирате или изтриете. Можете да попълните съответната форма, за да Ви предоставим детайлна информация за всички данни които обработваме.

В случай, че искате да подадете оплакване от това как сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се със Служителя по защита на данните на Община Дулово посредством телефонни номера +359 885 713 002, +359 885 921 980 и електронна поща  dpo@dulovo.bg.  Също така можете да установите контакт с нас,  посредством деловодството на Община Дулово.

Служителят ни по защита на лични данни ще разгледа вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни ще получите отговор.

Ако все още смятате, че вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба до тях (https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6).