Обява

На основание Заповед №283/17.04.2014г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на30.04.2014г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Масивна едноетажна производствена сграда - шивашки цех, сразгъната застроена площ 300кв.м./триста кв.м./, построена през 1985г. и масивна едноетажна битова сграда със застроена площ 97/деветдесет и седем/кв.м. и право на надстрояване на втори етаж на площ 97/деветдесет и седем/кв.м., построени върху общински парцел І /първи/ в кв.12 по плана на с.Вокил, община Дулово, област Силистра, описан в АЧОС №497/22.10.2001г., граници на имота: на изток – улица, на запад – кметство, физкултурен салон на основно училище, на север – улица, на юг – п.ІІ-179,  при първоначална тръжна цена – 19 970,00лв. /деветнадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева/, депозит за участие в търга – 1 997,00лв., стъпка на наддаване 1 997,00лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

 

1.2. Поземлен имот  с №000053 по картата на възстановена собственост в землището на с.Руйно, с ЕКАТТЕ 63286, община Дулово, с площ на имота 11,754дка /единадесет декара седемстотин петдесет и четири кв.м./, изоставена нива, пета категория на земята, находяща се в местността „Мезарлък”, описан в АЧОС №5705/22.01.2014г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№107/23.01.2014г., Акт №74, том І, и.п.19470, съседи на имота: имоти с №000077, 015004, 000064, при първоначална тръжна цена – 7 450,00лв. /седем хиляди четиристотин и петдесет лева/, депозит за участие в търга – 745,00лв., стъпка на наддаване 745,00лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Поземлен имот  с №029202 по картата на възстановена собственост в землището на с.Полковник Таслаково, с ЕКАТТЕ 57296, община Дулово, с площ на имота 582кв.м. /петстотин осемдесет и два кв.м./, нива, трета категория на земята, находяща се в местността „Възстановими граници”, описан в АЧОС №5699/14.01.2014г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№47/15.01.2014г., Акт №33, том І, и.п.19388, съседи на имота: имоти с №029055, 029056, 029057, 000052, при първоначална тръжна цена – 714,00лв. /седемстотин и четиринадесет лева/, депозит за участие в търга – 71,40лв., стъпка на наддаване 71,40лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметкаBG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF,най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43,ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 10.05.2014г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6.Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1.Необходими документи за участие в търга наеднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

17.04.2014г.                                 Общинска администрация  Дулово

гр.Дулово