ПОКАНА

На основание чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация,Ви каня на съвместно заседание на постоянните комисии,което ще се проведе на 18.12.2014г./четвъртък/, от 14.00 часа, взаседателна зала №13 на Община Дулово, при следния дневен ред:

Разглеждане на предложения по докладни записки, включени в проекто-дневния ред на предстоящото редовно заседание на ОбС.
Други.

Председател ОбС: ……/п/……………

/инж.С.Галиб/

В Дулово почетоха Деня на Св.Мина

СЕЛО С КАМБАНА, НО БЕЗ ЦЪРКВА

Прикачени файлове: 

100 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Покана - ОИЦ

 

П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА2015Г.