Обява (Заповед №768/23.07.2014г.)

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20,E-mail:dulovokmet@abv.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №768/23.07.2014г. на кмета на Община Дулово, се обявяват:  Публични търгове чрез явно наддаване на 11.08.2014г. за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, както следва:

1. Част от имот публична общинска собственост – 20кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение, с предназначение – павилион за закуски, върху имот с ид.№24030.501.1926 в урбанизираната зона по кадастралната карта на гр.Дулово, целият с площ 1409кв.м., с предназначение „За обществен селищен парк, градина”, гр.Дулово, ул.”Васил Левски”, с АПОС №1456/14.05.2014г., при съседи имоти с номера:24030.501.1925, 24030.501.702, 24030.501.3234, 24030.501.3382, с първоначален годишен наем в размер на 760,80лв., депозит за участие в търга – 76,08лв. и стъпка на наддаване 76,08лв. и начален час на провеждане 10,00часа.

2. Част от имот публична общинска собственост  с площ 6кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение, с предназначение – продажба на промишлени стоки, находящ се в гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №19, върху имот с ид.№24030.501.697 по кадастралната карта на гр.Дулово, целият с площ 1980кв.м., в урбанизираната територия и предназначение за „Комплекс за култура и изкуство”, източно от сграда с ид.№24030.501.697.4,  с АПОС №1342/16.03.2012г., при съседи имоти с номера:24030.501.3234, 24030.501.3209, 24030.501.9048, 24030.501.696, с първоначален годишен наем в размер на 306,00лв., депозит за участие в търга – 30,60лв. и стъпка на наддаване 30,60лв. и начален час на провеждане 10,30часа.

3. Част от имот частна общинска собственост находящ се в с.Секулово, кв.24, п.VІІ - за „Обществени нужди”, Петно №1 – за търговски обект, с АЧОС №711/26.05.2004г., с площ 36кв.м., за поставяне на временно преместваемо съоръжение с предназначение – продажба на закуски, при първоначален годишен наем в размер на 1369,44лв. без ДДС, стъпка на наддаване в размер на 136,94лв. и депозит за участие в търга – 136,94лв. и начален час на провеждане 11,00 часа.

 

 

 

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметка BG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF, най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3.Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация Дулово.

4.Огледът на обекта може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.

5. На основание чл.43, ал.1 и ал.3 от Наредба №2 при неявяване на кандидати за участие в търговете или при явяване на един кандидат,  определям дата 25.08.2014г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до 17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово

7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица, които  нямат просрочени задължения към общината и държавата.

7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.7.1.4 и т.7.1.5.

8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат. Условията на търговете по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

9. Наемателите нямат право да преотдават наетите имоти на трети лица.

 

 

23.07.2014г.                                 Общинска администрация  Дулово

гр.Дулово