Обява (Заповед №769/23.07.2014г.)

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20,E-mail:dulovokmet@abv.bg

 

 

О Б Я В А

 

На основание Заповед №769/23.07.2014г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични търгове чрез явно наддаване на12.08.2014г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:

1.1.Урегулиран поземлен имот – УПИ V-18, кв.43, с площ 1240кв.м./хиляда двеста и четиридесет кв.м./, незастроен, с жилищно предназначение, по плана за регулация на с.Окорш от 1987г., ул.”Тимок” №12, описан в АЧОС №1453/02.04.2014г., вписан в Агенция по вписвания с вх. рег.№524/02.04.2014г., Акт №178, том 2, имотна партида 19939, граници на имота: улица, УПИ ІV-17, нива и УПИ VІ-19, при първоначална тръжна цена – 4836,00лв. /четири хиляди осемстотин тридесет и шест лева/, депозит за участие в търга – 483,60лв., стъпка на наддаване 483,60лв. и начален час на провеждане 10,00ч.

1.2. Урегулиран поземлен имот - УПИ ХХІХ, кв.22 с площ 930кв.м. /деветстотин и тридесет кв.м./, незастроен, с жилищно предназначение, по плана за регулация на с.Секулово, описан в АЧОС №1462/05.06.2014г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.№825/05.06.2014г., Акт №184, том 3, граници на имота: улица, УПИ ХХХ – общ. нива, УПИ ХХVІІІ – общ и улица,  при първоначална тръжна цена – 3 715,00лв. /три хиляди седемстотин и петнадесет лева/, депозит за участие в търга – 371,50лв., стъпка на наддаване 371,50лв. и начален час на провеждане 10,30ч.

1.3. Поземлен имот  с №116990 по картата на възстановена собственост в землището на с.Черник, с ЕКАТТЕ 81966, община Дулово, с площ на имота 3,041дка /три декара и четиридесет и един кв.м./, нива, трета категория на земята, находящ се в местността „До село”, описан в АЧОС №5711/29.04.2014г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№665/29.04.2014г., Акт №74, том 3, и.п.20093, съседи на имота: имоти с №116495, 000200, 116514, 000069 при първоначална тръжна цена – 3 670,00лв. /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/, депозит за участие в търга – 367,00лв., стъпка на наддаване 367,00лв. и начален час на провеждане 11,00ч.

1.4. Поземлен имот  с №046089 по картата на възстановена собственост в землището на с.Руйно, с ЕКАТТЕ 63286, община Дулово, с площ на имота 1,608дка /един декар и шестстотин и осем кв.м./, нива, шеста категория на земята, находяща се в местността „Караач чаир”, описан в АЧОС №5708/17.04.2014г., вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№621/22.04.2014г., Акт №42, том 3, и.п.20042, съседи на имота: имоти с № 046079, 046078, 000003, 046090, 046082, 046081 и 046080,  при първоначална тръжна цена – 947,00лв. /деветстотин четиридесет и седем лева/, депозит за участие в търга – 94,70лв., стъпка на наддаване 94,70лв. и начален час на провеждане 11,30ч.

2. Депозитите за участие в търговете се внасят в „Първа инвестиционна банка” АД – Дулово, по сметкаBG65FINV91503315830466, BIC: FINVBGSF,най – късно до приключване на  последния работен ден преди търга.

3. Търговете ще се проведат в зала №13 в сградата на общинска администрация гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18.

4. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8.00ч. до 17.00ч., до последния работен ден преди търга. Заявленията и приложените към тях документи за участие в търговете се внасят до17.00часа на последния работен ден преди търга в стая №3, на първи етаж в сградата на община Дулово.

5. На основание чл.43,ал.1 и ал.3 от Наредба №2 за реда на  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при неявяване на кандидати  за участие в търговете или при явяване на един кандидат, определям дата 26.08.2014г. за повторни търгове със същия час на провеждане и при същите условия.

6.Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.

6.1.Необходими документи за участие в търга наеднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;  2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ; 5. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 1 месец преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или Единен идентификационен код /ЕИК/; Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.6.1.4 и т.6.1.5.

6.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП;2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово;

3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;

7. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите  не се връщат.

 

23.07.2014г.                                 Общинска администрация  Дулово

гр.Дулово