СЪОБЩЕНИЕ

Община Дулово, област Силистра, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди :

 

1. Заповед № 535 / 26.07.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект и разрешаване възлагане изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 24030.501.3057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово, с цел изграждане на социален дом.

 

2. Заповед № 536 / 26.07.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект и разрешаване възлагане изработване на проект за ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 24030.23.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово, с цел изграждане на паркинг за товарни автомобили.

 

3. Заповед № 537 / 26.07.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на задание, обосноваващо необходимостта от изработване на проект и разрешаване възлагане изработване на проект за ПУП – парцеларен план за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на ЕТ „ Делта Инженеринг – Самир Ахмед ” град Русе на територията на Община Дулово, по следните трасета :

1. с. Раздел – с. Колобър, с проектна дължина 6994м

  1. Отклонение за с. Грънчарово, с проектна дължина 6769м.

  2. Отклонение за с. Секулово, с проектна дължина 4273м.

  3. с. Секулово - землищна граница община Каолиново, с проектна

дължина 3516м.

  1. с. Колобър – с. Полковник Таслаково, с проектна дължина 2585м.

6. с. Колобър – с. Межден, с проектна дължина 4963м.

 

Общата дължина на проектната мрежа за електронни съобщения

е 29 100 м.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Силистра чрез Община Дулово.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Категория: 
Устройство на територията