Структура на Общинската администрация

 

    ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20,

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://www.dulovo.bg

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                              

УТВЪРЖДАВАМ,

(Заповед № 777 от 09.10.2017 г.)

 

Д-р ЮКСЕЛ АХМЕД

Кмет на община Дулово

 

 

 

 

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

 

НА

 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

 

 

Приложение:

Органиграми на структурата на Общинска администрация - Приложение № 1 и Приложение № 2

Решение на ОбС – Дулово № 321/24.11.2009  г. за приемане на структура на ОбА.,

изм. и доп. с Решение № 396/23.03.2010 г. ,  Решение  № 180/22.11.2012 г.,

Решение № 175/22.11.2012 г., обн. ДВ бр. 99/2012 г., Решение № 652/28.07.2015 г.

Решение № 336/26.09.2017 г.

Актуализации, утвърдени със заповеди на кмета на общината № 232-I/16.04.2010 г.,

 №  760/27.06.2013 г., № 544 от 20.07.2016 г. и  № 777/09.10.2017 г.

Прикачени файлове: