Обявление

          І.  Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ”  на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ    ОБЯВЯВА,  че е  издадена  Заповед № 975 /                     27.12.2012 год. на Кмета на Община Дулово за одобряване на скица – предложение  и  разрешаване възлагане  изработването на  проект  за  изменение на ПУП -  ПЗ  за УПИ  ХХІІ,  пл.№ 1737  в квартал  83  по действащия план на град Дулово ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 24030.501.3048 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово ), с цел промяна начина на застрояване – свързано в два съседни имота.
          Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването и  по реда на АПК пред Административен съд  Силистра чрез Община Дулово.
     
     ІІ.   Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ”   на основание чл.136 от ЗУТ   ОБЯВЯВА, че със Заповед № 974  от  27.12.2012 год. на Кмета на Община Дулово  е одобрен проект за изменение на ПУП –  план за регулация и застрояване  с приложени планове – схеми  по чл.108, ал.2 от ЗУТ, съгласувани  с експлоатационните дружества за урегулиран  поземлен  имот                    І „ За детска градина ”, пл.№ 223,  квартал  20  в село Чернолик.
                                                        ОТ    ОБЩИНСКА     АДМИНИСТРАЦИЯ